Onderwijsbureau

Het Onderwijsbureau adviseert het Faculteitsbestuur op het terrein van het onderwijsbeleid en organiseert het onderwijs aan de faculteit. De taken van het Onderwijsbureau zijn onderverdeeld in vier taakgroepen en betreffen bijvoorbeeld: het beleidsmatig ondersteunen van de portefeuillehouder onderwijs, het logistiek organiseren van de onderwijsprogramma's, tentamenorganisatie, diploma-administratie, studiebegeleiding en -administratie, het organiseren van loopbaanbegeleiding, het vervaardigen van de studiegids en de onderwijskwaliteitszorg. Daarnaast ondersteunt het Onderwijsbureau het Faculteitsbestuur, het facultaire Onderwijsbestuur, de facultaire Examen- en Toelatingscommissie en de opleidingsdirecties.

Hoofd Onderwijsbureau
Het afdelingshoofd is de rechterhand van portefeuillehouder onderwijs en directeur bedrijfsvoering, zit als assessor voor onderwijszaken aan bij het Faculteitsbestuur, stuurt de afdeling aan en borgt de kwaliteit van de uitvoering van regels en beleid en de relatie met de VU-brede beleids- en uitvoeringsagenda.

Onderwijsbeleid en ICTO (OBI)
Dit team ondersteunt het Faculteitsbestuur in het algemeen en de portefeuillehouder onderwijs in het bijzonder bij de beleidsvorming op alle mogelijke terreinen die met het onderwijs samenhangen. Speerpunt daarbij is de interne en externe onderwijskwaliteitszorg. Ook wordt het beleid en beheer van ICT-toepassingen in het onderwijs hier gevormd en uitgezet. Tevens ondersteunt de afdeling de diverse opleidingsbesturen, opleidingscommissies, de directeur bedrijfsvoering, en ad hoc-commissies bij het ontwikkelen van nieuw onderwijsbeleid of bij het implementeren en evalueren van vastgesteld beleid.

Onderwijscoördinatie, -logistiek en -administratie (OCLA)
Deze taakgroep coördineert de facultaire onderwijsprogramma’s. De onderwijscoördinator kan door studenten worden benaderd met opmerkingen of klachten over de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen. Ook worden hier de onderwijsadministratieve systemen (bijv. m.b.t. onderwijsmanagementinformatie, academische structuur, vakevaluaties) beheerd en de facultaire onderwijs- en examenadministratie en –evaluaties uitgevoerd.

Studentbegeleiding en ondersteuning Examen en -Toelatingscommissie (SOET)
Studenten worden begeleid door studieadviseurs wat betreft de studievoortgang en –planning. De ambtelijk secretaris van de Examencommissie behandelt verzoeken van studenten die de Onderwijs- en Examenregeling betreffen. Ook klachten over tentamens worden behandeld door de Examencommissie.Ook wordt de Toelatingscommissie in haar taken ondersteund.

Career Office (CO)
Het facultaire Career Office organiseert loopbaanbegeleiding voor studenten, beheert externe contacten hiertoe en draagt zorg voor een actieve stage-cultuur onder studenten en medewerkers.