Onderwijsbureau

Het onderwijsbureau verzorgt de ondersteuning van het onderwijs van beleidsvoorbereiding tot onderwijsuitvoering. Het gaat om onderwijs- en examenadministratie, studentendienstverlening, studieadvies en loopbaanbegeleiding, onderwijscoördinatie,  ambtelijk secretariaat examencommissie, toelatingscommissies en bindend studieadviescommissie, onderwijskwaliteitszorg en ict & onderwijsontwikkeling en –ondersteuning.
De taken van het Onderwijsbureau zijn onderverdeeld in drie teams, namelijk:

  • Onderwijsbeleid en ICTO
  • Onderwijsadministratie & ambtelijke ondersteuning
  • Studieadvies, Career Office en studentenactiviteiten
Hoofd Onderwijsbureau
Het afdelingshoofd stuurt de afdeling aan en borgt de kwaliteit van de uitvoering van regels en beleid en de relatie met de VU-brede beleids- en uitvoeringsagenda.

Onderwijsbeleid en ICTO (OBI)
Dit team ondersteunt het Faculteitsbestuur in het algemeen en de portefeuillehouder onderwijs in het bijzonder bij de beleidsvorming op alle mogelijke terreinen die met het onderwijs samenhangen. Speerpunt daarbij is de interne en externe onderwijskwaliteitszorg. Ook wordt het beleid en beheer van ICT-toepassingen in het onderwijs hier gevormd en uitgezet. Tevens ondersteunt de afdeling de diverse opleidingsbesturen, opleidingscommissies, de directeur bedrijfsvoering, en ad hoc-commissies bij het ontwikkelen van nieuw onderwijsbeleid of bij het implementeren en evalueren van vastgesteld beleid.

Onderwijsadministratie & ambtelijke ondersteuning
Het team Onderwijsadministratie & ambtelijke ondersteuning draagt zorg voor de onderwijs- en studentenadministratie en de ambtelijke ondersteuning van de toelatingscommissie, de examencommissie en de Bindend studie advies-commissie.
Het team handelt een grote verscheidenheid aan vragen en verzoeken van studenten en docenten af. De vragen kunnen betrekking hebben op de registratie van de resultaten, de afgifte van het diploma, de organisatie van een tentamen, verzoeken m.b.t. de Onderwijs- en examenregeling en verzoeken tot toelating tot de selectieve bacheloropleidingen (Law in Society en Criminologie) en de (selectieve) masteropleidingen. Behalve met vragen kunnen studenten tevens met opmerkingen/klachten over de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen terecht bij de Onderwijscoördinator.

Studieadvies, Career Office en studentactiviteiten
Dit team richt zich op de begeleiding en advisering van studenten voor wat betreft studie en loopbaan, en de organisatie van een aantal studentgerichte activiteiten. Studenten kunnen bij de studieadviseurs terecht voor vragen over het onderwijsprogramma, facultaire regels, persoonlijke studiebegeleiding en studieadvies. Persoonlijke problemen die invloed hebben op het verloop van de studie kunnen ook met de studieadviseurs besproken worden. Het facultaire Career Office organiseert loopbaanbegeleiding voor studenten, beheert externe contacten hiertoe en draagt zorg voor een actieve stage-cultuur onder studenten en medewerkers. Naast studie- en loopbaanadvies valt binnen dit team  de organisatie en ondersteuning van een aantal activiteiten zoals matching, mentoraat en tutoraat, student- en docentprijzen en de introductieweek.