Kleemans, prof. dr. E.R. (Edward)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 83352
3a-34
e.r.kleemans@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( criminologie )
hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving

Curriculum vitae
Edward Kleemans is hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de VU Amsterdam en programmaleider van het onderzoeksprogramma Empirie en Norm. Tot 2013 was hij tevens Hoofd van de Afdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Edward Kleemans studeerde in 1991 cum laude af in de Bestuurskunde (Universiteit Twente) en promoveerde in 1996 cum laude op zijn proefschrift ‘Strategische misdaadanalyse en stedelijke criminaliteit’. Hij is onder meer lid van een onderzoekscommissie van de National Academy of Sciences (US), de redactie van verschillende internationale wetenschappelijke tijdschriften en het bestuur van het International Center for Information and Research on Organised Crime (CIROC), het Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB) en de European Society of Criminology (ESC).

Onderwijsactiviteiten
Transnational Organized Crime
Crime and Justice in The Netherlands
Comparative Criminology
Aard, omvang en schade van criminaliteit
Postacademisch onderwijs 


Expertise
Zware en georganiseerde criminaliteit
Rechtshandhaving
Criminologie

Onderzoek
Edward Kleemans is programmaleider van het facultaire onderzoeksprogramma  Empirie en Norm.
Edward Kleemans richt zich in zijn onderzoek op vormen van zware criminaliteit die in georganiseerd verband worden gepleegd: (internationale) drugshandel, mensensmokkel, vrouwenhandel, wapenhandel, fraude, witwassen en andere criminele activiteiten. De nadruk van het onderzoek ligt op het fenomeen (daders, netwerken, modus operandi, verwevenheid met de legale samenleving) en de manier waarop vorm wordt gegeven aan preventie en bestrijding van deze verschijnselen.

Publicaties
 
alle VU-publicaties, via Metis
alle publicaties

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Stichting Studiecentrum Rechtspleging - docent cursus "Zware, georganiseerde criminaliteit" Zutphen, 02 december 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017