Roozendaal, mr. dr. W.L. (Willemijn)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 83332
3a-46
w.l.roozendaal@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Universitair hoofddocent

Curriculum vitae
Mw. Mr. dr. W.L. Roozendaal is sinds 2009 docent en sinds 2011 universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Na afronding van haar studie aan de Universiteit van Amsterdam werkte zij vier jaar als advocate bij Boekel de Nerée te Amsterdam. Daarna heeft zij geruime tijd gewerkt als docent onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek heeft geleid tot enkele tientallen publicaties, onder andere over ontslag, de zieke werknemer, arbeidstijden en verlof en doorwerking van het grondrecht op respect voor de persoonlijke levenssfeer en gelijke behandeling in de arbeidsrelatie. Zij maakt o.a. deel uit van de redactie van AR-updates en de Academie voor Arbeidsrecht en is lid van het dagelijks bestuur van het Levenbachinstituut. Sinds 2011 is zij een van de bewerkers van het bekende handboek H.L. Bakels Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht. Willemijn Roozendaal is daarnaast actief als spreker op post-academische cursussen en lezingen over o.a. privacy van de werknemer, arbeidsrecht bij ziekte en re-integratie en arbeidstijden en verlof.  

Onderwijsactiviteiten

Master
  • Verdieping Arbeidsrecht 
  • Capita selecta arbeidsrecht 
  • Grondrechten in het arbeidsrecht 
  • Socialezekerheidsrecht 
  • Scriptiecoördinator arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Onderzoeksactiviteiten
Willemijn Roozendaal verricht onderzoek in het programma Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid.

Willemijn Roozendaal doet binnen het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht onderzoek naar belangrijke algemene thema’s in die rechtsgebieden, zoals ontslagrecht, flexibiliteit in de arbeidsrelatie en de aansluiting van arbeidsrecht op socialezekerheidsrecht. Bijzondere aandacht ligt bji de grondrechten van de werknemer, en dan met name de zieke werknemer en de combinatie van arbeid en zorg. Op deze terreinen raakt de privésfeer van de werknemer de publieke sfeer van onderneming of maatschappij. Individuele keuzes of omstandigheden kunnen maatschappelijk gezien grote gevolgen hebben en soms om een publieke aanpak vragen. Deze thema's roepen vragen op over rechtsbescherming tegen ingrijpen van de overheid of de werkgever in de private sfeer, bijvoorbeeld door middel van een beroep op grondrechten, maar ook over het feit dat het borgen van publieke belangen ten koste kan gaan van private contracts¬vrijheid en ondernemingsvrijheid c.q. zeggenschap van de werkgever.

Expertise
Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Kernpublicaties 
  • W.H.A.C.M. Bouwens, M. Houwerzijl, W.L. Roozendaal, Bakels Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 22e herziene druk, Deventer: Kluwer 2013
  • W.L. Roozendaal, 'Flexibel verlof en flexibel werken', Tijdschrift Recht en Arbeid 2012/26.
  • W.L. Roozendaal, Werk en privé, de strijd om tijd in het arbeidsovereenkomstenrecht (diss. Nijmegen), Monografieën sociaal recht, Deventer: Kluwer 2011.
  • W.L. Roozendaal, 'Gezichtspunten bij ontslag: verwijtbaarheid, proportionaliteit en continuïteit', Arbeidsrechtelijke Annotaties 2009/3, p. 22-41.
  • W.L. Roozendaal, 'Het grondrecht op snuiven of de grenzen van de gezagsbevoegdheid', Arbeidsrechtelijke Annotaties 2008/1, p. 43-76.

Een overzicht van alle VU-publicaties via Metis

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam