Bouwens, prof. mr. W.H.A.C.M. (Willem)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86266
1a-30
w.bouwens@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Hoogleraar sociaal recht

Curriculum vitae
Willem Bouwens is sinds 2006 hoogleraar Sociaal Recht. Vóór zijn aanstelling bij de VU was hij werkzaam in de rechtspraktijk en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Aan die universiteit promoveerde hij in 1996 op een dissertatie met de titel ‘Onderhoudsplicht en bijstand, een onderzoek naar de verhouding tussen overheidszorg en onderhoud door familie- en gezinsleden’. 

Bouwens publiceert regelmatig op het terrein van het arbeids- en socialezekerheidsrecht. Hij is onder meer bewerker van het bekende handboek Van der Grinten Arbeidsovereenkomstenrecht en een van de auteurs van Bakels’ Schets van het Nederlandse arbeidsrecht. Voorts is hij hoofddocent van de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht. 

Bouwens was lid van diverse tijdschriftredacties (SMA, TAP) en mede-oprichter het open access tijdschrift Academie voor Arbeidsrecht (ARBAC). Daarnaast bekleedde hij diverse bestuursfuncties. Zo is hij sinds 2001 bestuurslid van de Nederlandse afdeling van de International Society for Labour and Social Security Law en was hij van 2008 tot 2014 voorzitter van de Vereniging voor Arbeidsrecht. Hij is tevens  voorzitter van diverse geschillen- en ontslagcommissies (ABN Amro, ING, NWO) en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland (bestuursrecht). 

Voorts was Bouwens betrokken bij diverse adviescommissies. Zo was hij lid van de Commissie Insolventierecht (Commissie Kortmann), die tot taak had de regering en het parlement te adviseren over wetgeving op het terrein van het insolventierecht, en van de Commissie Dienstverlening aan huis (Commissie Kalsbeek), die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid adviseerde over de positie van huishoudelijk personeel in Nederland. In 2014 was hij tevens voorzitter van een werkgroep die op verzoek van de Stichting Onderwijsgeschillen een rapport uitbracht over de positie van de Commissies van Beroep. 

Tussen 2008 en 2012 was Bouwens als lid van het Faculteitsbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid belast met de portefeuille onderwijs. Vervolgens werd hij benoemd tot voorzitter van het College van Beroep voor de Examens aan de VU. Sinds september 2015 is Willem Bouwens decaan. Enkele maanden daarna werd hij door College van Bestuur tevens benoemd tot Dean of Talent.

Onderwijsactiviteiten

Bachelor
Sociaal recht

Master
Verdieping arbeidsrecht 

VU Law Academy
Cursusleider en docent in diverse cursussen en leergangen (o.m. de cursus Ontwikkelingen in het ontslagrecht en de Leergang Arbeidsrecht)

Onderwijsactiviteiten
Bouwens neemt deel aan het facultaire onderzoeksprogramma 'Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid'. Zijn onderzoek concentreert zich in belangrijke mate op het snijvlak tussen het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Recente publicaties zien in het bijzonder op het nieuwe ontslagrecht en de positie van werknemers bij een doorstart na faillissement.

Expertise
Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Recente publicaties

  • Bouwens, W.H.A.C.M. & Bij de Vaate, D.M.A. (2015). Voorwaardelijke procedures in het nieuwe ontslagrecht. Academie voor arbeidsrecht, 2015 (april). doi: 10.5553/ARBAC/221187802015000002001
  • Bouwens, W.H.A.C.M., Roozendaal, W.L. & Bij de Vaate, D.M.A. (2015). Werknemers en insolventie. Een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van de werkgever. (Adviesrapport), Vrije Universiteit Amsterdam.
  • Bouwens, W.H.A.C.M. (2014). Wet werk en zekerheid: uitzonderingen voor jongeren in strijd met Europees recht. Nederlands Juristenblad, 2014, p. 2237-2242.

Alle VU-publicaties, via Metis
Lijst van overige publicaties

Postadres:
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Academie voor Arbeidsrecht - redactielid Amsterdam, 02 december 2013
Int. soc. for Labour and Social Sec. Law - Bestuurder Amsterdam, 02 december 2013
Commissie klachtenbehandeling aanstellingskeuringen - lid Den Haag, 16 maart 2016
Grotius - Hoofddocent specialisatieopleiding Arbeidsrecht Nijmegen, 16 maart 2016
ING Bank NV - Voorzitter ontslagcommissie Amsterdam, 16 maart 2016
Rechtbank Gelderland, Sector Bestuursrecht - Rechter-plaatsvervanger Arnhem, 16 maart 2016
ABN AMRO - Voorzitter geschillencommissie Amsterdam, 01 mei 2016
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017