Onderdeelcommissie

Waar de Ondernemingsraad op instellingsniveau de medezeggenschap uitoefent, doet de onderdeelcommissie (ODC) dat op facultair niveau. De ODC Rechtsgeleerdheid vertegenwoordigt het wetenschappelijk en ondersteunend personeel dat werkzaam is binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid. De rechten en bevoegdheden van de ODC zijn vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op de ondernemingsraden en de Kaderregeling medezeggenschap.
De ODC levert (gevraagd en ongevraagd) advies over alle zaken die de faculteit betreffen, en moet instemming verlenen op bijvoorbeeld het Meerjarenplan en (onderdelen van) Onderwijs- en Examenregelingen. Het kan voorkomen dat de ODC adviseert naar aanleiding van klachten van medewerkers of van zaken die de leden ervan zelf meemaken.

Contact: onderdeelcommissie.rechten@vu.nl