Vakevaluaties

Vakevaluaties worden gezien als één van de belangrijkste instrumenten om te controleren of er wordt voldaan aan de interne en externe kwaliteitseisen die door respectievelijk het Handboek Onderwijskwaliteit en de NVAO-accreditatiekaders aan het onderwijs worden gesteld. In deze evaluaties worden studenten systematisch gevraagd naar hun ervaring met en mening over het onderwijs en toetsing van een bepaald vak. Als zodanig verschaft het een statistische uiteenzetting van hoe studenten tegen het vak aankijken en biedt het aangrijpingspunten om verbeteringen in het onderwijs door te voeren.

Volgens het Kwaliteitszorgplan worden alle aan de faculteit aangeboden vakken jaarlijks geëvalueerd. Hieruit blijkt duidelijk het cyclische karakter van evaluaties: de feitelijke meting van de onderwijskwaliteit wordt gevolgd door maatregelen die de kwaliteit ook daadwerkelijk moeten verbeteren. Van die verbetermaatregelen wordt door Bureau Onderwijs ten behoeve van de opleidingbesturen een apart dossier en archief bijgehouden zodat er effectieve controle kan plaatsvinden over de ingezette aanpassingen in het vak.

Vakevaluaties: zowel schriftelijk als digitaal
Vakevaluaties worden momenteel zowel schriftelijk als digitaal afgenomen, afhankelijk van het aantal verwachte respondenten. Bij een aantal van 100 respondenten of meer, wordt de evaluatie digitaal afgenomen. Voor dit doel wordt aan studenten, direct na afloop van het betreffende vak, via Blackboard een link naar de digitale vragenlijst toegestuurd. Schriftelijke evaluaties worden na afloop van een tentamen of (in het geval dat er geen tentamen is) tijdens het laatste college van een vak afgenomen.

Inhoud evaluatieformulieren
De evaluatieformulieren zijn door Dienst Studentenzaken, afdeling Onderwijs en Kwaliteitzorg (OKZ) ontwikkeld en in overleg met de vakcoördinator afgestemd op de gehanteerde onderwijsvorm(en). In deze formulieren komen aspecten als didactische kwaliteiten docenten, kwaliteit onderwijsmateriaal, inhoudelijke aspecten van de cursus, kwaliteit tentamen, studielast en onderwijsvorm aan bod. Studenten kunnen hun waardering per aspect/stelling aangeven tussen de -- en ++ (deze waarderingen corresponderen met een cijfer op een schaal van 1,0 tot 5,0). Er wordt gestreefd naar een beoordeling van ten minste 3,75 voor de vijf bepalende/samenvattende stellingen (de zogenaamde kritieke prestatie-indicatoren of KPI’s), die per type evaluatieformulier kunnen verschillen.

Anonimiteit studenten gegarandeerd
Bij de afname van vakevaluaties is de anonimiteit van studenten gegarandeerd. Bij schriftelijke evaluaties wordt bijvoorbeeld een envelop meegeleverd, waarin studenten zelf de door hen ingevulde vragenlijsten stoppen. De laatste student die het formulier in de envelop stopt, plakt deze dicht, schrijft zijn of haar naam aan de achterkant en zet een handtekening. Bij digitale evaluaties worden de ingevulde vragenlijsten direct (zonder tussenkomst van docenten) digitaal naar OKZ gestuurd. Verder gelden er strengen kwaliteitseisen (minimumvoorwaarden) wat betreft de respons, representativiteit en betrouwbaarheid van evaluatieresultaten.

Evaluatie stages en scripties
Een bijzondere vorm van de vakevaluaties is de evaluatie van stages en scripties. Deze evaluaties worden als instrument ingezet om na te kunnen gaan of de stages en scripties beantwoorden aan de eisen die gesteld worden door de stage- en scriptiehandleiding van de faculteit. Ook hiervoor wordt een speciaal door OKZ ontwikkeld evaluatieformulier gebruikt. Evaluaties van scripties worden doorlopend afgenomen wanneer studenten bij de Student Service Desk hun getuigschrift aanvragen. Het evaluatieformulier kan echter ook door studenten gedownload, ingevuld en achteraf ingeleverd worden bij de SSD. Stage-evaluaties worden doorgaans na afloop van een stage afgenomen. Bij deze evaluaties wordt ten aanzien van het onderdeel begeleiding gestreefd naar een gemiddelde beoordeling van ten minste 3,75 (uit 5,0). Tevens worden er met verloop van tijd door OKZ gemiddelde scores opgebouwd, waarmee individuele scores kunnen worden vergeleken.