Toetsen en beoordelen

Om de kwaliteit van toetsen en beoordelen te garanderen is in 2008 de Handleiding Toetsen en Beoordelen vastgesteld. Daarin is een groot aantal voorschriften/minimumvoorwaarden geformuleerd, waaraan moet worden voldaan om een aanvaardbare wijze van toetsen en beoordelen te kunnen garanderen. Voortbordurend daarop heeft de Examencommissie de nota Kwaliteitsbewaking tentamens Faculteit der Rechtsgeleerdheid vastgesteld, waarin is uiteengezet op welke wijze en in welk tempo de commissie de aan de faculteit afgenomen tentamens op kwaliteit beoordeelt.