Onderwijsevaluaties

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Evaluaties 
De VU heeft de kwaliteit van haar onderwijs hoog in het vaandel staan en streeft daarom naar een hoogwaardig onderwijsaanbod en een effectieve onderwijsorganisatie. In het Handboek Onderwijskwaliteit en de nota 'Systeem Kwaliteitszorg Onderwijs VU 2012' staan de regels en aanbevelingen waarmee de VU de kwaliteit van haar onderwijs bewaakt en bevordert. Daarnaast dient de kwaliteitszorg aan de VU te voldoen aan de eisen die de externe kwaliteitszorg aan erkende opleidingen stelt. Hier gaat het voornamelijk over de door de NVAO gestelde beoordelingskaders in het kader van de Instellingstoets kwaliteitszorg.

Ook op facultair niveau wordt er continu gewerkt aan kwaliteitsbewaking en -verbetering. Het facultaire Kwaliteitszorgplan 2012-2015 is hiervan een concrete uitwerking. In dit plan worden alle voor de faculteit beschikbare instrumenten ter controle van de onderwijskwaliteit beschreven, waaronder vakevaluaties (inclusief evaluaties van stages en scripties), curriculumevaluaties en toetsen en beoordelen.

Onderwijsevaluatie is het systematisch verzamelen van gegevens die informatie geven over de kwaliteit van het onderwijs. Aan de hand van deze gegevens kunnen noodzakelijke of gewenste verbetermaatregelen worden genomen. Binnen de faculteit is het Bureau Onderwijs (in het bijzonder de medewerker kwaliteitszorg) verantwoordelijk voor de organisatie van onderwijsevaluaties en de verslaglegging van de resultaten. Een belangrijke rol in de kwaliteitszorgbewaking is weggelegd voor de opleidingsbesturen. Zij zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de besluitvorming, follow-up, verslaglegging en bekendmaking van de evaluatieresultaten. Zij controleren de nakoming van gemaakte afspraken naar aanleiding van minder goede evaluatieresultaten en rapporteren hierover aan het Faculteitsbestuur en de opleidingscommissies. Naast de docenten en de relevante facultaire besturen staan de studenten centraal bij de interne facultaire kwaliteitszorg. De gestructureerde evaluatie door studenten van het gevolgde onderwijs en de afgeronde curricula enerzijds en de kwaliteitsverbeterende maatregelen die docenten naar aanleiding van evaluatieresultaten nemen anderzijds zijn de kernelementen van de interne kwaliteitscontrole en -bewaking van het onderwijs aan de faculteit.

Meer informatie