Curriculumvragenlijsten

Het instrument ‘Curriculumvragenlijsten’ is een type curriculumevaluatie waarbij vragenlijsten worden ingezet om op vakoverstijgend niveau informatie van studenten te verkrijgen over de door hen gevolgde opleiding. Deze informatie kan dienen als input voor het doorvoeren van noodzakelijke verbeteringen in het curriculum/onderwijs/onderwijsorganisatie.

In de curriculumevaluatie via vragenlijsten wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende aspecten: onderwijsinhoud, studiebegeleiding, onderwijsvormen, studiemateriaal, voorbereiding op de arbeidsmarkt, toetsing en beoordeling en moeilijkheidsgraad, studielast en organisatie. Dergelijke evaluaties vinden doorlopend plaats. Alle afstuderende studenten wordt verzocht een evaluatieformulier in te vullen tijdens hun bulaanvraag. Ook kunnen studenten de vragenlijst digitaal invullen.

Er bestaan twee types curriculumvragenlijsten, één voor de bacheloropleidingen en één voor de masteropleidingen. Bij de curriculumevaluatie van de bacheloropleidingen wordt gestreefd naar een score van ten minste 3,75 op de door het Faculteitsbestuur vastgestelde KPI’s. Bij de masteropleidingen wordt gestreefd naar studenttevredenheid (een score van ten minste 3,75) wat betreft de volgende onderwerpen: het aangeboden onderwijsprogramma, de studiebegeleiding, de organisatorische aspecten en toetsen en beoordeling.