Curriculumevaluaties

Onder curriculumevaluatie wordt verstaan de evaluatie van het curriculum van een opleiding als geheel: de doelstellingen en eindtermen, zoals geformuleerd in de Onderwijs- en Examenregeling, en de operationalisering ervan in het programma. Daarnaast zaken als studievoortgang en –rendement, de studeerbaarheid, afstemming tussen onderdelen binnen het curriculum, onderwijsorganisatie en voorlichting.

Voor deze cursusoverstijgende vorm van evaluatie worden de volgende instrumenten gehanteerd: