Follow-up, verslaglegging en bekendmaking

De resultaten/uitkomsten van alle in het betreffende jaar afgenomen onderwijsevaluaties worden aan het eind van het studiejaar aan de opleidingscommissies, de Examencommissie, opleidingsbesturen en het Faculteitsbestuur voorgelegd. Deze gremia kunnen indien nodig concrete stappen ondernemen om de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst te verbeteren. De evaluatieresultaten worden betrokken bij functionerings- en beoordelingsgesprekken met docenten. Alle evaluatieverslagen worden gearchiveerd door het Bureau Onderwijs. Op jaarlijkse basis wordt onderzocht of de noodzakelijke en afgesproken maatregelen ook inderdaad zijn doorgevoerd.

Wat betreft de vakevaluaties


Follow-up

De resultaten van de vakevaluaties worden doorgaans in een evaluatieverslag door de Dienst Studentenzaken (afdeling OKZ) gerapporteerd. Direct na ontvangst ervan worden de evaluatieresultaten door het Bureau Onderwijs teruggekoppeld naar de docenten, het afdelingshoofd, het Opleidingsbestuur en de Portefeuillehouder Onderwijs van het Faculteitsbestuur. De betrokken docent(en) wordt altijd om twee reacties gevraagd, één ten behoeve van het bestuurlijke traject en één ten behoeve van de terugkoppeling aan de student (via Blackboard). Naar aanleiding van het commentaar kan het Opleidingsbestuur besluiten een docentgesprek en/of een studentpanelgesprek te laten plaatsvinden.

Verslaglegging
Bureau onderwijs levert halfjaarlijks schematische overzichten aan van de uitgevoerde vakevaluaties en de gescoorde waarden (op KPI’s) daarbinnen. De opleidingsbesturen geven duiding aan de in de rapportage genoemde cijfers. Daarbij wordt tevens de vervolgactie (o.a. blijkend uit de reacties van de vak coördinatoren en eventuele docent- en studentpanelgesprekken) meegenomen. Ook worden de resultaten geregistreerd ten behoeve van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) voor individuele docenten, in samenwerking met de afdeling HRM. Vervolgens verstrekken de opleidingsbesturen de rapportages aan de opleidingscommissies en verzoeken hun om advies erop uit te brengen. De uitgebrachte adviezen worden verwerkt in het jaarverslag van de opleidingsbesturen, dat aan het eind van ieder studiejaar aan het Faculteitsbestuur wordt voorgelegd. Hierin maakt de opleidingsbesturen inzichtelijk welke maatregelen worden voorgesteld n.a.v. onvoldoende of matige vakevaluaties. Het Faculteitsbestuur neemt in haar hoedanigheid als eindverantwoordelijke voor de onderwijskwaliteit van de faculteit kennis van de inhoud van de jaarverslagen en neemt indien nodig passende maatregelen.

Bekendmaking
Vooruitlopend op bekendmaking van evaluatieresultaten via de studentenportal (project Digitaal evalueren; m.i.v. 2013-2014), wordt een (geanonimiseerde) duiding van de resultaten van vakevaluaties en de reactie van de vakcoördinator via de BB-pagina van het betreffende vak aan de studenten bekendgemaakt.

Wat betreft de evaluatiebijeenkomsten


Follow-up en verslaglegging
Van de evaluatiebijeenkomsten worden geanonimiseerde verslagen gemaakt. Alle studenten die bij de bijeenkomst aanwezig waren krijgen dat verslag en kunnen daarop reageren. De Opleidingsbesturen en het Bureau Onderwijs worden gevraagd te reageren op respectievelijk onderwijsgerelateerde opmerkingen en opmerkingen over organisatorische zaken. Zo mogelijk worden verbetermaatregelen voorgesteld. Deze reacties worden door Bureau Onderwijs in het verslag verwerkt en voorgelegd aan de opleidingsbesturen. Laatstgenoemde leggen het verslag voor aan de opleidingscommissies en de Raden van Advies en verzoeken hun advies erop uit te brengen. Met in achtneming van het uitgebrachte advies stelt de opleidingsbesturen verbetermaatregelen op en rapporteren deze via hun jaarverslag aan het Faculteitsbestuur.

Bekendmaking
Omdat de opkomst bij evaluatiebijeenkomsten vaak lager is dan gewenst en de resultaten dus minder representatief kunnen zijn, wordt er zorgvuldig omgegaan met brede bekendmaking ervan. De resultaten worden daarom alleen aan de bij de bijeenkomst aanwezige studenten, opleidingscommissies en Portefeuillehouder Onderwijs van het Faculteitsbestuur bekendgemaakt.

Wat betreft de curriculumevaluaties via vragenlijsten


Follow-up
De resultaten van curriculumevaluaties via vragenlijsten worden ter beschikking gesteld aan de opleidingsbesturen, de Examencommissie en de Portefeuillehouder Onderwijs van het Faculteitsbestuur. De Opleidingsbesturen en het Bureau Onderwijs worden gevraagd te reageren op respectievelijk onderwijsgerelateerde opmerkingen en opmerkingen over organisatorische zaken. Zo mogelijk en indien noodzakelijk worden verbetermaatregelen voorgesteld. De resultaten (inclusief schriftelijke reacties) worden door de opleidingsbesturen voorgelegd aan de opleidingscommissies en Raden van Advies, met het verzoek erop advies uit te brengen.

Verslaglegging
De opleidingsbesturen rapporteren jaarlijks de uitkomsten van de curriculumevaluaties via hun jaarverslagen aan het Faculteitsbestuur. Hierin wordt expliciet aangegeven welke verbetermaatregelen er zullen worden ondernomen n.a.v. de evaluatieresultaten en het ingewonnen advies van de opleidingscommissies en Raden van Advies.

Bekendmaking
Tweemaal per jaar worden studenten via de facultaire nieuwsbrief in grote lijnen op de hoogte gebracht van de resultaten van curriculumevaluaties. In één van deze nieuwsbriefberichten wordt er een relatie gelegd met de resultaten van de NSE.