Leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor Inkopers

Banner verdieping aanbestedingsrecht voor inkopers

Deze interactieve leergang zal dit najaar in het Symphony gebouw op de Zuidas georganiseerd worden. Op aanvraag kunt u ook geheel online aan de leergang deelnemen. 

Aanbestedingsrecht bij VU Law Academy: onontbeerlijke kennisupdate

De leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers bouwt voort op de Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers van de VU Law Academy.
 

Leerdoelen & doelgroep


Leerdoelen

De leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers geeft een verdere verdieping van meer complexe en voor de praktijk belangrijke vraagstukken. Na het volgen van deze leergang kunt u aan de hand van een concreet toetsingskader:

  • op rechtmatige wijze eisen en criteria formuleren die in overeenstemming zijn met het transparantiebeginsel;
  • op rechtmatige wijze eisen en criteria formuleren die in overeenstemming zijn met het proportionaliteitsbeginsel;
  • op rechtmatige wijze eisen en criteria wijzigen tijdens of na afloop van de aanbestedingsprocedure;
  • op rechtmatige wijze aanmeldingen en inschrijvingen beoordelen en op basis daarvan rechtmatige vervolgbeslissingen nemen over de (verdere) deelname van de betrokken gegadigden of inschrijvers aan de aanbestedingsprocedure;
  • op rechtmatige wijze de mededeling van de gunningsbeslissing formuleren en motiveren en naar aanleiding van een geproblematiseerde mededeling van de gunningsbeslissing rechtmatige vervolgbeslissingen nemen over (verdere) afwikkeling van de aanbestedingsprocedure.

Doelgroep en toelatingseisen
De leergang is toegankelijk voor niet-juristen die de leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers of de leergang Aanbestedingsrecht (voor 2013) hebben gevolgd. Tevens krijgt u met een afgeronde Post-hbo opleiding Aanbesteden voor Gevorderden van Conducto en een afgeronde NEVI 2 Publiek opleiding direct toegang tot deze leergang indien u ter bewijs hiervan bij uw aanmelding het certificaat/ diploma van deze opleiding toestuurt. Ook andere vooropleidingen geven mogelijk toegang tot deze leergang. Dit wordt beoordeeld aan de hand van het cv welke u kunt toesturen aan: vulaw@vu.nl.

Entreetoets
De leergang is ook toegankelijk voor deelnemers die bovenstaande opleidingen niet hebben gevolgd, maar denken door opleiding en werkervaring voldoende theoretische kennis te hebben om deze verdiepende leergang succesvol te kunnen volgen. U moet dan eerst een entreetoets met goed gevolg afleggen. Deze toets betreft het examen dat wordt gemaakt ter afronding van de Leergang Aanbestedingsrecht voor Inkopers. Zo kunnen wij toetsen of u over voldoende voorkennis beschikt om de verdiepingsleergang met succes te kunnen volgen. De toets bestaat uit een aantal casus waarover (open) vragen worden gesteld. De kosten voor het afnemen van de entreetoets bedragen €75,- (geen btw). Indien u voor de toets slaagt, kunt u deelnemen aan de eerstvolgende leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers. U krijgt bij het succesvol afleggen van de entreetoets €100,- korting op de leergang.

Wilt u meer informatie over de entreetoets ontvangen of wilt u zich hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met de VU Law Academy, via 020-5986255 of vulaw@vu.nl.

Programma & docenten


Programma

Bekijk een uitgebreid overzicht van alle bijeenkomsten en onderwerpen bij programma-omschrijving.
In dit overzicht ziet u welk thema in welk college aan bod komt. Zo krijgt u een goed beeld van de onderwerpen waarmee u aan de slag gaat.

Planning
Bekijk de planning najaar 2020 met data, docenten en college onderwerpen. De planning najaar 2021 wordt binnenkort bekend gemaakt.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.

Opzet en inhoud
Bij de opzet van de leergang is er nadrukkelijk niet voor gekozen om voor alle thema’s die in de leergang aan bod zijn gekomen een verdieping te ontwikkelen. In plaats daarvan is aansluiting gezocht bij de behoeften van inkoopprofessionals, zoals die kunnen worden afgeleid uit de inkoop- en aanbestedingspraktijk die centraal staat in de rechtspraak van de overheidsrechter en in de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts.
Daaruit blijkt dat geschillen in de praktijk niet of nauwelijks (meer) gaan over de werkings-sfeer van het aanbestedingsrecht (wie is aanbestedingsplichtig?; welke opdrachten moeten worden aanbesteed?; welke aanbestedingsprocedures kunnen in welke gevallen worden toegepast?) maar dat inkoopprofessionals vooral worstelen met de voorbereiding, inrichting en afwikkeling van aanbestedingsprocedures. Zij realiseren zich dat zij in dat kader beslissingen zullen moeten nemen met inachtneming van de beginselen en regels van het aanbestedingsrecht. Die beginselen en regels volgen op hoofdlijnen uit de Aanbestedingswet 2012, de Gids Proportionaliteit en de jurisprudentie, maar bij de toepassing van deze regels hebben inkoopprofessionals een bepaalde mate van beslissingsvrijheid. De praktijk laat vervolgens zien dat – ook de meer ervaren – inkoopprofessionals het vaak lastig vinden om in het concrete geval aan te geven waar precies de grenzen liggen van deze beslissingsvrijheid.

De verdiepingsleergang Aanbestedingsrecht is daarom opgebouwd rondom in de praktijk veel voorkomende vraagstukken met betrekking tot de grenzen die het aanbestedingsrecht stelt ten aanzien van de beslissingsvrijheid van inkopers voor wat betreft de voorbereiding, inrichting en afwikkeling van aanbestedingsprocedures. Het gaat om vraagstukken die zich niet enkel en alleen laten beantwoorden op basis van de tekst van de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit alleen, maar die verdiepende kennis eisen over de – soms complexe en niet altijd even duidelijke – uitwerking van de beginselen en regels van het aanbestedingsrecht in de jurisprudentie.

Cursusleiding en docenten
Chris JansenSophie_Prent_150x150De leergang staat onder leiding van mr. Sophie Prent, docent-onderzoeker Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en prof. mr. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gasthoogleraar (TPR-wisselleerstoel) bij het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) aan de Universiteit Hasselt, voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch.

Een overzicht met informatie over de vaste docenten betrokken bij deze leergang verschijnt dit najaar op deze pagina.

Onderwijsleerproces
De cursisten bestuderen wekelijks voorafgaande aan het college het studiemateriaal. Dat materiaal is toegesneden op het thema en de vraagstukken die in de betreffende week centraal staan. Het studiemateriaal bestaat uit verdiepende literatuur (artikelen uit tijdschriften), relevante jurisprudentie van de overheidsrechter en adviezen van de CvAE en uit casusposities. Deze voorbereiding kost u ongeveer vier tot zes uur per week.
Vervolgens vindt er (twee)wekelijks een interactief hoor- en werkcollege plaats (3 uur). Het college start – voortbouwend op de leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers – met een korte herhaling van de hoofdlijnen van het juridisch kader voor wat betreft het thema dat in de betreffende week centraal staat.
Daarna worden in het college de casusposities behandeld die de cursisten hebben voorbereid tijdens de voorafgaande zelfstudie. De behandeling van die casusposities gaat gepaard met een bespreking van concrete voorbeelden die ontleend worden aan de jurisprudentie en adviezen die in het studiemateriaal zijn opgenomen.
Aan het einde van het college wordt voor het thema van de betreffende week het toetsingskader vastgesteld. Met behulp van dat toetsingskader moeten de cursisten in staat zijn de vraagstukken, zoals die in de betreffende week aan bod zijn gekomen, ook voor andere vergelijkbare voorbeelden op rechtmatige wijze te beantwoorden. Of zij daar inderdaad toe in staat zijn, zal getoetst worden tijdens een afsluitend schriftelijk examen.

Groepsopdrachten
Tijdens college 3 en 5 worden casus besproken, die u voorafgaande aan deze colleges samen met een aantal medecursisten heeft uitgewerkt. Deze uitwerkingen worden op Canvas, de digitale leeromgeving geplaatst, zodat u ook de uitwerkingen van de andere groepen van medecursisten kunt lezen. Na college 2 en 4 heeft u de mogelijkheid om samen met de medecursisten van de groep waarin u bent ingedeeld op de VU een begin te maken met de uitwerking van de casus. Een collegezaal zal hiervoor een uur beschikbaar worden gesteld. U heeft steeds een 1, 5 week de tijd voor het maken van de casus.

Schriftelijk examen
Het examen zal bestaan uit het uitwerken van een casus met een aantal vragen. Deze vragen kunt u thuis beantwoorden en vervolgens digitaal naar de VU Law Academy opsturen. Hiervoor heeft u twee dagen de tijd.

Diploma
U ontvangt een diploma als u voor het schriftelijk examen een voldoende heeft behaald en een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de twee groepsopdrachten. De werkwijze bij de groepsopdrachten wordt voor aanvang van de leergang bekend gemaakt.

Praktisch & contact


StartDe leergang start donderdag 24 september 2020.
Deze interactieve leergang zal dit najaar in het Symphony gebouw op de Zuidas georganiseerd worden. Op aanvraag kunt u ook geheel online aan de leergang deelnemen. 
Data bijeenkomsten
Donderdag 24 september, woensdag 7 oktober, donderdag 29 oktober, donderdag 12 en 26 november 2020. Examen online op 9 december via Canvas vanaf 9.00 uur, examen inleveren op 10 december via Canvas voor 17.00 uur. Diploma-uitreiking: 11 maart 2021.
Data onder voorbehoud van wijzigingen.
Inschrijven
Via het online inschrijfformulier. Kunt u op het inschrijfformulier aangeven welke van de vereiste vooropleidingen (leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers, de leergang Aanbestedingsrecht (voor 2013), NEVI 2 Publiek opleiding of de Post-hbo opleiding Aanbesteden voor Gevorderden van Conducto) u heeft gevolgd? Als u de entreetoets wilt maken, kunt u dit ook aangeven op het inschrijfformulier.
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam.
PlanningBekijk de planning najaar 2020 met data, docenten en college onderwerpen. De planning najaar 2021 wordt binnenkort bekend gemaakt.
Cursusleiders
Mr. Sophie Prent, docent-onderzoeker Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. mr. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gasthoogleraar (TPR-wisselleerstoel) bij het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) aan de Universiteit Hasselt, voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch.
Docenten
Een overzicht met alle vaste docenten die betrokken zijn bij de leergang verschijnt dit najaar op deze pagina. 
GroepsgrootteMaximaal 25.
Prijs

 € 1.990,- (prijs 2020). Dit is inclusief cursusmateriaal, consumpties en examengelden. Deze opleidingskosten zijn vrijgesteld van btw. Bekijk hier onze actuele kortingen. 

De prijs voor de entreetoets wordt nog vastgesteld.

LiteratuurU ontvangt van de VU Law Academy al het onderwijsmateriaal. Dit bestaat uit verdiepende literatuur (artikelen uit tijdschriften), relevante jurisprudentie van de overheidsrechter en adviezen van de CvAE en de te bestuderen casusposities.
ExamenHet examen zal bestaan uit het uitwerken van een casus met een aantal vragen. Deze vragen kunt u thuis beantwoorden en vervolgens digitaal naar de VU Law Academy opsturen. Hiervoor heeft u twee dagen de tijd.
DiplomaU ontvangt een diploma als u voor het schriftelijk examen een voldoende heeft behaald en een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de twee groepsopdrachten. De werkwijze bij de groepsopdrachten wordt voor aanvang van de leergang bekend gemaakt
HerkansingVoor het examen geldt een herkansingsmogelijkheid. Een kandidaat heeft in het kader van zijn deelname aan de leergang recht op twee herkansingen. Voor de eerste herkansing worden geen extra kosten in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een eindtentamen/examen wordt € 150,- in rekening gebracht.
Digitale leeromgevingHet onderwijs wordt ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante informatie. Zo blijft u op de hoogte. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.
Veelgestelde vragen
Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen.
Gerelateerd aanbod

Masterclasses Aanbestedingsrecht I, II, III en IV 
Actualiteiten Aanbestedingsrecht 
Juridisch schrijven en argumenteren 
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen 
- Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen 
Leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers 
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen

Branka DasovicHeeft u nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of +31 20 59 83612.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.