Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief

Banner_opleiding_strafrechtelijk_bewijsrecht_877x220

College 1
Inleiding bewijsrecht
• Bewijsmiddelen en gegevens van algemene bekendheid
• Welke verweren kunt u voeren over de toelaatbaarheid van bewijsmateriaal als bewijsmiddel?
• Op welke manier mogen gegevens van algemene bekendheid worden gebruikt in bewijsmotiveringen?

College 2
Bewijsminimumregels; schakelbewijs; betrouwbaarheid van getuigenverklaringen
• Op welke manier kunt u bepalen of een bewijsconstructie met minimaal bewijs toelaatbaar is?
• Onder welke voorwaarden is schakelbewijs toelaatbaar in een bewijsmotivering?
• Op welke manier kan de betrouwbaarheid van getuigen­ verklaringen worden beoordeeld?

College 3
Het recht getuigen te ondervragen
• Aan welke eisen moet een getuigenverzoek voldoen en onder welke voorwaarden mag een rechter een getuigenverzoek afwijzen?
• Onder welke voorwaarden mag de verklaring van een niet door de verdediging ondervraagde getuige voor het bewijs worden gebruikt?

College 4
Bewijsmotivering; onrechtmatig verkregen bewijs
• In welke gevallen is het kansrijk en zinvol om de bewijs­ motivering aan te vechten en hoe doet u dat?
• In welke gevallen kan met succes worden geklaagd over (het uitblijven van) gevolgen van vormverzuimen?

College 5
De betekenis van forensische expertise voor de strafrechtspraktijk
• Hoe schat u, zonder uitgebreide expertise, resultaten van forensisch onderzoek op waarde?
• Hoe gebruikt u forensische expertise om bewijsverweren te onderbouwen?

College 6
Verklaringen van verdachten; verklaringen en rapporten van deskundigen
• Welke waarborgen bestaan in het vooronderzoek ten aanzien van verklaringen van verdachten (zwijgrecht, nemo tenetur, consultatierecht en verhoorbijstand)?
• Hoe maakt u optimaal gebruik van het recht op tegen­ onderzoek?

College 7
Bewijsrechtelijke aspecten van het materiële strafrecht
• Hoe verscherpt u uw bewijsverweer aan de hand van relevante materieelstrafrechtelijke casuïstiek?

College 8
Bestudering van bewijsmateriaal; processtrategie (perspectief van de advocaat)
• Hoe bestudeert u bewijsmateriaal vanuit verdedigings­perspectief?
• Hoe krijgt u toegang tot de benodigde processtukken?
• Welke processtrategieën zijn mogelijk en wenselijk?

College 9
Hoe beslist de strafrechter? (perspectief van de rechter)
• Hoe selecteert en waardeert de rechter bewijsmiddelen?
• Waarop baseert de rechter zijn overtuiging?