Leergang Specialisatie Strafrecht

Banner_opleiding_specialisatie_strafrecht_877x220

Bent u strafrechtadvocaat en wilt u lid worden van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)? Schrijft u zich dan in voor de Leergang Specialisatie strafrecht.

Deze leergang heeft als doel om u in staat te stellen om op hoog niveau als raadsman op te treden in strafzaken, in het bijzonder door uitstekende verweren te voeren en verzoeken te doen. In interactieve colleges komen de voor de strafrechtadvocaat belangrijkste onderwerpen van het materiële, formele en sanctierecht aan de orde. Daarbij wordt, voor zover relevant, ook aandacht besteed aan supranationale aspecten (EVRM, EU-recht). Ook worden professionele vaardigheden, zoals het deugdelijk opbouwen van een juridisch betoog en het analyseren van jurisprudentie, getraind. U wordt uitgedaagd om stellingen in te nemen en van gedachte te wisselen naar aanleiding van casusposities.

Deze leergang heeft zowel een wetenschappelijke als een praktische insteek. Dat is ook zichtbaar in de samenstelling van het docentencorps. De docenten zijn zowel van universiteiten als uit de strafrechtspraktijk afkomstig.

Uitspraken van cursisten in 2020 over deze leergang: 
''Ga zo voort leergang VU!''

''Goede, nuttige opleiding.''
''Het is een zeer goede aanvulling en verdieping voor de praktijk van de strafrechtadvocaat.''
''In tijden van Corona is het duidelijk dat VU Law Academy haar best doet aan de cursist tegemoet te komen.''

''Ik heb de opleiding als zeer goed verzorgd en leerzaam ervaren. Ik zal de leergang zeer zeker gaan promoten bij beroepsgenoten.''


Leerdoel & doelgroep

Leerdoel
Tijdens deze leergang ontwikkelt u de kennis en vaardigheden die u nodig heeft om als strafrechtadvocaat op hoog niveau te opereren. Na het volgen van deze leergang:

 • beschikt u op verdiepend niveau over de relevante kennis van en inzicht in de voor strafrechtspraktijk meest relevante onderwerpen van het materiële, formele en sanctierecht, met inbegrip van de supranationale aspecten daarvan;
 • bent u in staat om zelfstandig de relevante rechtsbronnen – wetgeving, verdragen en jurisprudentie – te vinden en te analyseren;
 • bent u in staat om aan de hand van een concrete casus een deugdelijk onderbouwd verweer te voeren of een deugdelijk onderbouwd verzoek te doen. 
 • ontvangt u een diploma. Met dit diploma wordt voldaan aan één van de voorwaarden voor lidmaatschap van de NVSA.

Daarnaast wisselt u tijdens de leergang actief uw ervaring met de wet- en regelgeving en bijbehorende jurisprudentie uit met de andere deelnemers. Hierdoor vergroot u uw netwerk met vakgenoten, en past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties. 

Doelgroep & toelatingseisen
Deze leergang is bedoeld voor strafrechtadvocaten.
Om toegelaten te worden tot deze leergang dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • In het bezit van een stageverklaring;
 • Minimaal vier jaar ervaring als strafrechtadvocaat én met goed gevolg deelgenomen aan de Leergang strafrechtelijk bewijsrecht van de Vrije Universiteit of de profileringscursus van het Willem Pompe Instituut.

of
Minimaal acht jaar ervaring als strafrechtadvocaat én in de twee voorafgaande jaren voor ten minste 10 NOvA-punten strafrechtcursussen gevolgd.

Oud-deelnemers van de leergang financieel-economisch strafrecht kunnen, mits ze voldoen aan de andere eisen (stageverklaring + ervaring), direct toegang krijgen tot de leergang Specialisatie strafrecht.
Indien u interesse heeft om deze leergang te volgen maar niet volledig voldoet aan bovenstaande voorwaarden, kunt u uw cv toesturen naar de VU Law Academy: vulaw@vu.nl. Heeft u nog vragen over de leergang dan kunt u contact opnemen met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of +31 20 59 83612.Programma & docenten

Planning
Bekijk hier de planning najaar 2020 met de data en onderwerpen. De planning najaar 2021 wordt binnenkort bekend gemaakt.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.

Programma 
In de colleges worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Dagvaarding en tenlastelegging
 • Dwangmiddelen en onrechtmatig verkregen bewijs
 • Processtukken; eisen aan verweren/verzoeken
 • Bewijsrecht algemeen; bewijsredeneringen
 • Getuigenbewijs en betrouwbaarheid daarvan
 • Ondervraging van getuigen
 • Deskundigenbewijs
 • Hoger beroep & cassatieberoep
 • Gedragsrecht voor advocaten
 • Opzet, voorbedachte raad culpa en roekeloosheid
 • Strafuitsluitingsgronden
 • Poging, voorbereiding en deelneming
 • Vrijheidsbenemende en -beperkende dwangmiddelen en sancties
 • Vermogenssancties en voordeelsontneming
 • Penitentiair recht
 • Bijzonder strafrecht 

Een uitgebreid overzicht van alle onderwerpen verschijnt binnenkort op deze website.

Wanneer zijn de colleges?
Verspreid over 9 maanden neemt u deel aan 11 bijeenkomsten, met in totaal 16 interactieve hoorcolleges van 3 uur. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen. De insteek van iedere bijeenkomst is zowel wetenschappelijk als praktisch. 

Cursusleiding en docenten 
Bas de WildeDe leergang staat onder leiding van mr. dr. Bas de Wilde, docent strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam (winnaar docentenprijs 2018).
De docenten die in deze leergang college geven zijn afkomstig uit zowel de wetenschap als de strafrechtpraktijk.

Voorbereiding en toetsing

Van u als deelnemer wordt verwacht dat u zich voorbereidt op de colleges door middel van het bestuderen van het aangereikte materiaal. Per college van 3 uur is een voorbereiding van 4-6 uur noodzakelijk. Voor iedere bijeenkomst worden voorbereidingsopdrachten gegeven. Daarbij zal steeds een indicatie worden gegeven van de gewenste omvang van de uitwerking. Om in aanmerking te komen voor een diploma moeten de opdrachten van ten minste 14 van de 16 bijeenkomsten zijn gemaakt en met een voldoende zijn beoordeeld. Een terugkoppeling op voorbereidingsopdrachten vindt plaats doordat deze worden besproken tijdens de eerstvolgende bijeenkomst. Bekijk hier het reglement van de leergang Specialisatie strafrecht.

Werkwijze
Tijdens de interactieve hoorcolleges zullen de docenten de hoofdlijnen van de aan de orde gestelde onderwerpen kort uiteenzetten. De nadruk zal liggen op de toepassing van regels en uitgangspunten in concrete casus. Deze casus kunnen ontleend zijn aan de jurisprudentie, maar ook aan de eigen ervaring van de docenten. Er zullen veel casusposities aan u worden voorgelegd, waarbij de nadruk ligt op veelvoorkomende kwesties en op minder bekende regels en jurisprudentie. Ook wordt u uitgenodigd om te reflecteren op prikkelende stellingen. Op deze manier wordt u aangemoedigd om in discussie te gaan met uw medecursisten en met de docenten. Zo vergroot u uw netwerk met vakgenoten, en past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties.


Praktisch & contact

Startstart najaar 2021
Data bijeenkomstenMaandag 14 september van 16.00 - 19.30 uur, 5 oktober van 9.30 - 16.45 uur, 26 oktober van 16.00 - 19.30 uur, 9 november van 9.30 - 16.45 uur en 30 november 2020 van 16.00 - 19.30 uur, 10 februari van 16.00 - 19.30 uur, 2 maart van 9.30 - 16.45 uur, 23 maart van 16.00 - 19.30 uur, 6 april van 9.30 - 16.45 uur, 10 mei van 16.00 - 19.30 uur en 8 juni 2021 van 9.30 - 16.45 uur.
Diploma-uitreiking: 29 juni 2021 van 15.30 - 17.00 uur.
Data onder voorbehoud van wijzigingen.
Inschrijven

Via het online inschrijfformulier.
In het opmerkingenveld op het inschrijfformulier kunt u aangeven aan welke voorwaarde voor inschrijving u voldoet.

 • In het bezit van een stageverklaring;
 • Minimaal vier jaar ervaring als strafrechtadvocaat én met goed gevolg deelgenomen aan de Leergang strafrechtelijk bewijsrecht van de Vrije Universiteit of de profileringscursus van het Willem Pompe Instituut.
  of
  Minimaal acht jaar ervaring als strafrechtadvocaat én in de twee voorafgaande jaren voor ten minste 10 NOvA-punten strafrechtcursussen gevolgd.

  Oud-deelnemers van de leergang financieel-economisch strafrecht kunnen, mits ze voldoen aan de andere eisen (stageverklaring + ervaring), direct toegang krijgen tot de leergang Specialisatie strafrecht.
LocatieSymphony gebouw, George Gershwinlaan 22-28 in Amsterdam (op de Zuidas).
PlanningBekijk hier de planning van najaar 2020 met de data, tijden en onderwerpen. De planning najaar 2021 wordt binnenkort bekend gemaakt.
GroepsgrootteMaximaal 25 deelnemers.
PrijsDe prijs van de leergang bedraagt € 4.700,- (prijs 2020), inclusief cursusmateriaal, lunch/maaltijd en consumpties. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw. Bekijk hier onze actuele kortingen.
 
PuntenNOvA 48 PO punten48 PO opleidingspunten - voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), waarvan:
21 PO opleidingspunten in 2019
27 PO opleidingspunten in 2020

Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Strafrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 
DiplomaEen diploma wordt uitsluitend uitgereikt wanneer ten minste 13 van de 16 bijeenkomsten geheel zijn bijgewoond én voor ten minste 13 bijeenkomsten uitwerkingen van opdrachten zijn ingeleverd die door de docenten als voldoende zijn beoordeeld.
StudiebelastingPer college van 3 uur is een voorbereiding van 4-6 uur noodzakelijk.  
Digitale leeromgevingHet onderwijs wordt ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.
Veelgestelde vragen
Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen over de leergang Specialisatie Strafrecht.
Gerelateerd aanbod

Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
Leergang Financieel-economisch strafrecht
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen

Actuele ontwikkelingen straf(proces)recht
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
Juridisch schrijven en argumenteren
Conflicthantering voor juristen

Webcollege Handel met voorwetenschap

Branka DasovicHeeft u na het lezen van de informatie nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of +31 20 59 83612.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.