Leergang Specialisatie Strafrecht

Banner_opleiding_specialisatie_strafrecht_877x220

Bent u strafrechtadvocaat en wilt u lid worden van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)? Schrijft u zich dan in voor de Leergang Specialisatie strafrecht.

Deze leergang heeft als doel om u in staat te stellen om op hoog niveau als raadsman op te treden in strafzaken, in het bijzonder door uitstekende verweren te voeren en verzoeken te doen. In interactieve colleges komen de voor de strafrechtadvocaat belangrijkste onderwerpen van het materiële, formele en sanctierecht komen aan de orde. Daarbij wordt, voor zover relevant, ook aandacht besteed aan supranationale aspecten (EVRM, EU-recht). Ook worden professionele vaardigheden, zoals het deugdelijk opbouwen van een juridisch betoog en het analyseren van jurisprudentie, getraind. U wordt uitgedaagd om stellingen in te nemen en van gedachte te wisselen naar aanleiding van casusposities.

Deze leergang heeft zowel een wetenschappelijke als een praktische insteek. Dat is ook zichtbaar in de samenstelling van het docentencorps. De docenten zijn zowel van universiteiten als uit de strafrechtspraktijk afkomstig.

Uitspraken van cursisten in 2018-2019 over deze leergang:  
''Breed aanbod aan onderwerpen.''  
''Zeer praktijkgericht, ook wordt er veel gebruik gemaakt van recente jurisprudentie en ontwikkelingen.''  
''Inspirerende leergang, relevant voor de praktijk!''

 

Leerdoel & doelgroep

Leerdoel
Tijdens deze leergang ontwikkelt u de kennis en vaardigheden die u nodig heeft om als strafrechtadvocaat op hoog niveau te opereren. Na het volgen van deze leergang:

 • beschikt u op verdiepend niveau over de relevante kennis van en inzicht in de voor strafrechtspraktijk meest relevante onderwerpen van het materiële, formele en sanctierecht, met inbegrip van de supranationale aspecten daarvan;
 • bent u in staat om zelfstandig de relevante rechtsbronnen – wetgeving, verdragen en jurisprudentie – te vinden en te analyseren;
 • bent u in staat om aan de hand van een concrete casus een deugdelijk onderbouwd verweer te voeren of een deugdelijk onderbouwd verzoek te doen. 
 • ontvangt u een diploma. Met dit diploma wordt voldaan aan één van de voorwaarden voor lidmaatschap van de NVSA.

Daarnaast wisselt u tijdens de leergang actief uw ervaring met de wet- en regelgeving en bijbehorende jurisprudentie uit met de andere deelnemers. Hierdoor vergroot u uw netwerk met vakgenoten, en past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties. 

Doelgroep
Deze leergang is bedoeld voor strafrechtadvocaten.
Om toegelaten te worden tot deze leergang dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • In het bezit van een stageverklaring;
 • Minimaal vier jaar ervaring als strafrechtadvocaat én met goed gevolg deelgenomen aan de Leergang strafrechtelijk bewijsrecht van de Vrije Universiteit of de profileringscursus van het Willem Pompe Instituut.

of
Minimaal acht jaar ervaring als strafrechtadvocaat én in de twee voorafgaande jaren voor ten minste 10 NOvA-punten strafrechtcursussen gevolgd.
Indien u interesse heeft om deze leergang te volgen maar niet volledig voldoet aan bovenstaande voorwaarden, kunt u uw cv toesturen naar de VU Law Academy: vula.rechten@vu.nl
Heeft u nog vragen over de leergang dan kunt u contact opnemen met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of +31 20 59 83612.Programma & docenten

Planning
Bekijk hier de planning met de data en onderwerpen. De docenten worden hier op een later moment nog aan toegevoegd.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.

Programma 
In de colleges worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Dagvaarding en tenlastelegging
 • Dwangmiddelen en onrechtmatig verkregen bewijs
 • Processtukken; eisen aan verweren/verzoeken
 • Bewijsrecht algemeen; bewijsredeneringen
 • Getuigenbewijs en betrouwbaarheid daarvan
 • Ondervraging van getuigen
 • Deskundigenbewijs
 • Hoger beroep & cassatieberoep
 • Gedragsrecht voor advocaten
 • Opzet, voorbedachte raad culpa en roekeloosheid
 • Strafuitsluitingsgronden
 • Poging, voorbereiding en deelneming
 • Vrijheidsbenemende en -beperkende dwangmiddelen en sancties
 • Vermogenssancties en voordeelsontneming
 • Penitentiair recht
 • Bijzonder strafrecht 

Een uitgebreid overzicht van alle onderwerpen verschijnt binnenkort op deze website.

Wanneer zijn de colleges?
Verspreid over 9 maanden neemt u deel aan 11 bijeenkomsten, met in totaal 16 interactieve hoorcolleges van 3 uur. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen. De insteek van iedere bijeenkomst is zowel wetenschappelijk als praktisch. 

Cursusleiding en docenten 
Bas de WildeDe leergang staat onder leiding van mr. dr. Bas de Wilde, docent strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
De docenten worden nog bekend gemaakt. Zij zijn afkomstig uit zowel de wetenschap als de strafrechtpraktijk.

Voorbereiding en toetsing

Van u als deelnemer wordt verwacht dat u zich voorbereidt op de colleges door middel van het bestuderen van het aangereikte materiaal. Per college van 3 uur is een voorbereiding van 4-6 uur noodzakelijk. Voor iedere bijeenkomst worden voorbereidingsopdrachten gegeven. Daarbij zal steeds een indicatie worden gegeven van de gewenste omvang van de uitwerking. Om in aanmerking te komen voor een diploma moeten de opdrachten van ten minste 14 van de 16 bijeenkomsten zijn gemaakt en met een voldoende zijn beoordeeld. Een terugkoppeling op voorbereidingsopdrachten vindt plaats doordat deze worden besproken tijdens de eerstvolgende bijeenkomst. Bekijk hier het reglement van de leergang Specialisatie strafrecht.

Werkwijze
Tijdens de interactieve hoorcolleges zullen de docenten de hoofdlijnen van de aan de orde gestelde onderwerpen kort uiteenzetten. De nadruk zal liggen op de toepassing van regels en uitgangspunten in concrete casus. Deze casus kunnen ontleend zijn aan de jurisprudentie, maar ook aan de eigen ervaring van de docenten. Er zullen veel casusposities aan u worden voorgelegd, waarbij de nadruk ligt op veelvoorkomende kwesties en op minder bekende regels en jurisprudentie. Ook wordt u uitgenodigd om te reflecteren op prikkelende stellingen. Op deze manier wordt u aangemoedigd om in discussie te gaan met uw medecursisten en met de docenten. Zo vergroot u uw netwerk met vakgenoten, en past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties.


Praktisch & contact

StartDe leergang gaat zeker door en start op maandag 16 september 2019.
Inschrijven

Via het online inschrijfformulier.
In het opmerkingenveld op het inschrijfformulier kunt u aangeven aan welke voorwaarde voor inschrijving u voldoet.

 • In het bezit van een stageverklaring;
 • Minimaal vier jaar ervaring als strafrechtadvocaat én met goed gevolg deelgenomen aan de Leergang strafrechtelijk bewijsrecht van de Vrije Universiteit of de profileringscursus van het Willem Pompe Instituut.
  of
  Minimaal acht jaar ervaring als strafrechtadvocaat én in de twee voorafgaande jaren voor ten minste 10 NOvA-punten strafrechtcursussen gevolgd.
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
PlanningBekijk hier de planning met de data en onderwerpen. De docenten worden hier op een later moment nog aan toegevoegd.
GroepsgrootteMaximaal 25 deelnemers.
PrijsDe prijs van de leergang bedraagt € 4.700,- (prijs 2019), inclusief cursusmateriaal, lunch/maaltijd en consumpties. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw. Bekijk hier onze actuele kortingen.
 
PuntenNOvA 48 PO punten48 PO opleidingspunten - voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), waarvan:
21 PO opleidingspunten in 2019
27 PO opleidingspunten in 2020
DiplomaEen diploma wordt uitsluitend uitgereikt wanneer ten minste 13 van de 16 bijeenkomsten geheel zijn bijgewoond én voor ten minste 13 bijeenkomsten uitwerkingen van opdrachten zijn ingeleverd die door de docenten als voldoende zijn beoordeeld.
StudiebelastingPer college van 3 uur is een voorbereiding van 4-6 uur noodzakelijk.  
Digitale leeromgevingHet onderwijs wordt ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.
Veelgestelde vragen
Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen over de leergang Specialisatie Strafrecht.
Gerelateerd aanbodLeergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
Leergang Financieel-economisch strafrecht
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Branka DasovicHeeft u na het lezen van de informatie nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of +31 20 59 83612.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vula.rechten@vu.nl of +31 20 59 86255.