Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid

Beeld banner MBO

Voor juristen en beleidsmedewerkers die bewust een juridische én maatschappelijke koers willen uitzetten

Met de Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid versterk jij, als (juridische) professional werkzaam in- en voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), je persoonlijk leiderschap. Deze leergang legt een basis voor het bouwen van een netwerk voor professionals waar vanuit gewerkt kan worden aan een sterker mbo. 

Als (juridisch) professional bij een mbo-instelling werk je in een spanningsveld tussen de brede opdracht van de instellingen én de uiteenlopende, hoge ambities van beleid en politiek. Daarom is het voor mbo-instellingen niet altijd even eenvoudig om koers te houden.
GfS_minibannerDe leergang is zo opgezet dat er ruim aandacht wordt besteed aan de relevante kaders en actuele juridische thema’s in deze sector, maar eveneens wordt er ingegaan op de maatschappelijke en organisatorische context. Een context die in beweging is, en waarin instituties en bronnen van legitimiteit voortdurend verschuiven. Niet alleen belangrijk is dan dat de professional weet wat in de wet staat, maar ook dat hij/zij uitgaat van een bewuste koers en van hetgeen de organisatie wil én kan.

Media
•    Commissie-Borstlap en een leven lang ontwikkelen: enkele aandachtspunten bij de uitwerking in het mbo
(Uitwerking van een leven lang ontwikkelen in het mbo is geen onmogelijke opgave)
Prof. dr. R. van Schoonhoven

De leergang is 10 september fysiek van start gegaan! Bekijk hier artikel op LinkedIn.


Leerdoelen & doelgroep

Leerdoelen
De Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid biedt een referentiekader voor het versterken van het persoonlijk leiderschap van (juridische) professionals in en voor het mbo, door:  

  • het verkrijgen van inzicht in de relevante juridische kaders, waarmee juridische vraagstukken uit de praktijk sneller kunnen worden geduid; 
  • het updaten van onderwijsrechtelijke kennis over actuele thema’s in het mbo: toezicht, governance, samenwerking en de rechtspositie van de mbo-student; 
  • het in beeld krijgen van de maatschappelijke en organisatorische processen die optreden rond en in mbo-instellingen, en hoe daar - met behulp van handreikingen - in de juridisch georiënteerde beroepspraktijk effectief mee om te gaan; 
  • het verdiepen van de leerstof door een vraagstuk uit de eigen beroepspraktijk uit te werken in een paper; 
  • het stimuleren van de uitwisseling van ervaringen en good practices tussen deelnemers en met de  cursusleiding;
  • het leggen van een basis voor een breder juridisch netwerk voor sterker mbo.

Doelgroep &toelatingseisen
De leergang is bestemd voor professionals die werkzaam zijn op functies met een belangrijke juridische component in of voor het middelbaar beroepsonderwijs. Het kan gaan om staf- en beleidsmedewerkers, juridisch controllers, secretarissen van colleges van bestuur, examen- of klachtencommissies en/of om leidinggevenden in deze sector. De Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid is tevens geschikt voor juridisch ondersteuners / hulpverleners en advocaten die regelmatig mbo-zaken behandelen en die hun beeld van de maatschappelijke en organisatorische context van het mbo willen verrijken. Voor deelname aan de leergang wordt een afgeronde academische (juridische) opleiding aanbevolen.

Programma & docenten

Programma en planning van de leergang
Bekijk een uitgebreid overzicht van alle bijeenkomsten en onderwerpen bij programma-omschrijving.
Bekijk de planning najaar 2020 met de onderwerpen, docenten en data. De planning voor 2021 wordt binnenkort bekend gemaakt.

Bijeenkomsten 
De leergang bestaat uit vijf bijeenkomsten: vier bijeenkomsten met in totaal 8 colleges en één slotbijeenkomst met paperpresentaties, paneldebat en diploma-uitreiking. 

Cursusleiding en docenten
Deze leergang staat onder leiding van prof. dr. Renée van Schoonhoven. Hier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleiders en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang. 

Werkwijze
Tijdens de leergang werken de deelnemers aan een paper. Het doel van het schrijven van de paper is het toepassen van de tijdens de leergang opgedane inzichten op een concreet vraagstuk. In de paper analyseren de deelnemers aan de hand van een concrete casus hoe in hun instelling de juridische functie vorm en inhoud krijgt en wat daarin verbeterpunten/-mogelijkheden zijn. Het gaat daarbij om de wijze waarop in de instelling het juridische aspect wel of niet bij beslissingen wordt betrokken, en of het raadzaam is daar veranderingen in aan te brengen. De deelnemer betrekt bij de laatste vraag tevens de inzichten over maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen die in de leergang zijn aangereikt.

Cases kunnen zijn: het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met vmbo-scholen in de regio; het komen tot een nieuwe opzet van het toelatingsbeleid; beslissen over de start van nieuwe opleidingen; het voorbereiden van een Inspectieonderzoek; de positie van de examencommissie; het komen tot een samenwerkingscollege met een andere instelling.

De papers worden beoordeeld met een cijfer en tijdens de slotbijeenkomst worden deze mondeling gepresenteerd. Het behaalde cijfer voor de paper wordt na de slotbijeenkomst doorgegeven, aangezien de wijze van presentatie meeweegt bij de beoordeling.
Bij de start van de leergang wordt een korte handreiking verstrekt voor het schrijven van de paper.

Diploma
De deelnemer ontvangt het diploma als de paper met een voldoende is beoordeeld, deze is gepresenteerd bij de slotbijeenkomst en tenminste 6 van de 8 colleges zijn gevolgd.

Hoeveel tijd kost het?
Voor elke bijeenkomst van twee colleges (tezamen 6 uur) geldt een voorbereidingstijd van 4 tot 6 uur. Voor het schrijven en de voorbereiding van de presentatie van de paper wordt de voorbereidingstijd ingeschat op 15 tot 20 uur.

Waarom deze leergang?

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is één van de meest boeiende delen van het Nederlandse onderwijsbestel, omdat deze sector studenten opleidt voor beroepen en daarvoor intensief samenwerkt met bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Instellingen hebben te maken met een brede opdracht en met zeer volatiel overheidsbeleid. In die context is het voor juridisch professionals en leidinggevenden niet altijd makkelijk om effectief te zijn. Intern wordt hun advies gevraagd door opleidingsmanagers en bestuurders als het gaat om de inhoud of de interpretatie van (nieuwe) wet- en regelgeving, of het komen tot een juridische duiding van relaties met studenten, leerbedrijven en samenwerkingspartners. Waarbij het dan echter wel moeilijk kiezen is tussen enerzijds het strikt juridische (‘wat moeten we volgens de wet’) en anderzijds het bijdragen aan het vinden en houden van een duidelijke koers als opleidingsinstituut (‘wat willen en kunnen wij er mee’).

De Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid besteedt daarom aandacht aan relevante kaders en actuele juridische thema’s, en gaat in op de maatschappelijke en organisatorische context. Zo komen bovenstaande vraagstukken aan bod en biedt de leergang handvaten voor de praktijk.

Praktisch & contact

Start10 september 2020. GAAT ZEKER VAN START!
Inschrijven    
Inschrijven is nog mogelijk via het online inschrijfformulier.
LocatieAtrium Meeting Centre, Strawinskylaan 3001 in Amsterdam
Dagindeling
09.30 – 10.00 uur ontvangst met koffie/thee   
10.00 – 11.30 uur aanvang college 
11.30 – 11.45 uur pauze
11.45 – 13.15 uur vervolg college
13.15 – 14.00 uur lunch
14.00 – 15.30 uur vervolg college
15.30 – 15.45 uur pauze
15.45 – 17.15 uur vervolg college
PlanningHier vindt u de planning met data, onderwerpen en docenten. De planning voor 2021 wordt binnenkort bekend gemaakt.
Docenten en cursusleiderDeze leergang staat onder leiding van prof. dr. Renée van Schoonhoven. Hier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleiders en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.
GroepsgrootteMaximaal 25 deelnemers.
Tijdsbesteding
Voor elke bijeenkomst van twee colleges (tezamen 6 uur) geldt een voorbereidingstijd van 4 tot 6 uur. Voor het schrijven en de voorbereiding van de presentatie van de paper wordt de voorbereidingstijd ingeschat op 15 tot 20 uur.
PrijsKortingsbanner SoGDe prijs van de leergang bedraagt € 2.700,- (prijs 2020) inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal. Bekijk hier onze actuele kortingen. 
literatuur
U ontvangt alle noodzakelijke vakliteratuur van de VU Law Academy.
Punten12 NOvA POVoor de juridische colleges worden in totaal 12 PO NOvA punten toegekend, dit zijn de colleges 2, 4, 5 en 7. 

Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Onderwijsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 
DiplomaDe deelnemer ontvangt het diploma van de leergang als de paper met een voldoende is beoordeeld, deze is gepresenteerd bij de slotbijeenkomst en tenminste 6 van de 8 colleges zijn gevolgd.
Gerelateerd aanbod    
Juridisch schrijven en argumenteren 
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen 
- Rechtspersonen in het onderwijs
- Rechtspositie Onderwijspersoneel
- Actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs
- Actualiteiten Onderwijsrecht
- Conflicthantering voor juristen
- Leergang Arbeidsrecht
- Leergang Effectieve conflicthantering
- Leergang Onderwijsrecht
Veelgestelde vragen    
Bekijk hier de veelgestelde vragen.
Branka Dasovic
Heeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met de coördinator van de leergang, Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of +31 20 59 83612.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.