Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid

Banner MBO Governance

Bijeenkomst I
College 1
Titel: Introductie op de leergang
Docent: prof. dr. Renée van Schoonhoven
Leerdoelen:
o    kennismaking
o    inzicht in overall leerdoelen en opzet van de leergang

Literatuur: overzicht in de cursusmap

Titel: Het mbo in beweging: het toenemend belang van zelf handelen
Docenten: dr. Duca Bannink & dr. mr. Hans Bosselaar
Leerdoelen:   
o    begrip van sociologische theorievorming rond institutionalisering en de-institutionalisering
o    begrip van recente maatschappelijke veranderingen en de laatmoderniteit
o    eerste inzicht in de implicaties daarvan voor persoonlijk leiderschap en positionering


College 2
Titel: Het mbo juridisch ingekaderd
Docent: prof. dr. Renée van Schoonhoven
Leerdoelen:   
o    inzicht in (historie van) artikel 23 Grondwet en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)
o    landkaart van de juridische infrastructuur van het mbo
o    handvatten om de handelingsruimte binnen de juridische kaders te bepalen


Titel: Toelichting op de leeropdracht
Docent: prof. dr. Renée van Schoonhoven
Leerdoelen:   
o    Begrip van de opdracht: het schrijven en presenteren van een paper 


Bijeenkomst II
College 3
Titel: De organisatie als rationele besluitvormingsorde
Docent: dr. ir. Sytze Kingma
Leerdoelen:   
o    conceptualiseren van organisaties als besluitvormingsorde (lidmaatschap, hiërarchie, regels, toezicht, sancties, identiteit, doel-middelen rationaliteit)
o    inzicht in de wisselwerking tussen organisaties en alternatieve ordeningsprincipes zoals netwerken en instituties
o    besef dat organisaties onderhevig zijn aan ‘schaalvergroting’, ‘management-denken’ en ‘innovatie’ als gevolg van technologische en institutionele ontwikkelingen
o    duiden dat bij organisaties sprake is van ‘verantwoording’, ‘transparantie’ en ‘risico-management’
o    actief reflecteren op en toepassen van deze concepten op de organisatie en ontwikkeling van het mbo
De rode draad van dit college: de tendens om in de huidige samenleving steeds meer domeinen onder rationele controle te willen brengen, en het onderkennen van enkele paradoxale en onbedoelde gevolgen hiervan voor mbo-instellingen.


College 4
Titel: Governance en de WEB
Docent: prof. dr. Renée van Schoonhoven
Leerdoelen:   
o    duiden van de beleidstheorie ‘governance’ in het onderwijs; oorsprong en stand van zaken
o    inzicht in juridische basis van de organisatiestructuur van mbo-instellingen  en van de code goed bestuur (civiel- en onderwijsrechtelijk)
o    inzicht in juridische basis van het extern toezicht op mbo-instellingen
o    kunnen reflecteren op de rechtsverhouding tussen mbo-instellingen en overheid  

 
Bijeenkomst III
College 5

Titel: Samenwerken volgens de regels
Docent: prof. dr. Renée van Schoonhoven
Leerdoelen:   
o    duiden van en reflecteren op landelijk beleid dat mbo-instellingen stimuleert tot uiteenlopende vormen van samenwerking: van krimp en ‘passend onderwijs’ tot vsv-beleid, kwaliteitsafspraken en regionale participaties
o    inzicht in de juridische mogelijkheden tot samenwerking (civiel- en onderwijsrechtelijk), w.o. vmbo-mbo, samenwerkingscolleges, publiek-private samenwerking (RIF, subsidieregeling praktijkleren) en dergelijke 


College 6
Titel: Het mbo in netwerken
Docent: dr. Ir. Kees Boersma
Leerdoelen:   
o    begrip van concepten over netwerken en netwerkorganisaties
o    inzicht in de wisselwerking van het individu en de organisatie vanuit het netwerkperspectief
o    inzicht in verschillende vormen van aansturing (top down versus bottom up) en samenwerking in complexe netwerken
o    begrip van de implicaties van het netwerk perspectief voor verschillende maatschappelijke sectoren en beroepen


Bijeenkomst IV
College 7

Titel: De mbo-student centraal
Docent: prof. dr. Renée van Schoonhoven
Leerdoelen:   
o    inzicht in de hoofdlijn van de rechtspositie van de mbo-student (civiel- en onderwijsrechtelijk): toelatingsrecht, onderwijsovereenkomst, diplomering, klachten en geschillen;
o    kunnen benoemen van ambiguïteiten in die rechtspositie;
o    besef van het belang van het eigen beleid van de mbo-instelling  


College 8
Titel: Zelf handelen en persoonlijk leiderschap
Docent: dr. Duco Bannink
Leerdoelen:
o    begrip van de implicaties van recente maatschappelijke veranderingen en de laatmoderniteit voor persoonlijk leiderschap en positionering
o    oefening van leiderschap en positionering op basis van cases ontleend aan de eigen werksituatie 


Bijeenkomst V
Met deze bijeenkomst wordt de leergang afgerond. De bijeenkomst bevat drie onderdelen:

a)    in het ochtendgedeelte presenteren de deelnemers hun papers aan elkaar en aan de cursusleiding; tevens wordt tijdens het ochtendprogramma op lichtvoetige wijze de opgedane kennis van alle deelnemers getoetst;
b)    tijdens het middaggedeelte discussiëren de deelnemers met een panel van docenten en externe deskundigen over Law and governance in het mbo;
c)    ten slotte worden aan het eind van de middag de diploma’s uitgereikt en wordt getoast op de afronding van de leergang.