Leergang arbeidsrecht

Banner_leergang_arbeidsrecht

College 1 - De Arbeidsovereenkomst en toegang tot de arbeid

 • Wat is nodig voor een arbeidsovereenkomst?
 • Hoe gaat u om met flexibele arbeidsrelaties, uitzendkrachten, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en oproepkrachten?
 • Welke regels zijn er bij werving en selectie?
 • Wanneer medische keuringen?
     

College 2 - Wijziging van de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden en bijzondere bedingen

 • Op welke wijze kan de werkgever de arbeidsovereenkomst tegen de zin van de werknemer wijzigen?
 • Bedingen: concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding, wijzigingsbeding, loonuitsluitingsbeding, boetebeding.

College 3 - Ziekte en arbeidsongeschiktheid

 • Welke verplichtingen heeft de werkgever bij ziekte?
 • Wat is ziekte in de zin van de wet?
 • Wat is passende arbeid?
 • Hoe kan de werkgever de werknemer dwingen om mee te werken met re-integratie?
 • Welke strategie kan de werkgever volgen bij ziekte wegens een arbeidsconflict?
 • Wanneer wordt een loonsanctie opgelegd?
 • Welke inkomensvoorziening heeft de werknemer na ontslag (ZW, WIA)? 

College 4 - Werkgeversaansprakelijkheid

 • Welke zorgplicht heeft de werkgever?
 • Welke aansprakelijkheid kan hieruit voortvloeien (zoals voor arbeidsongeschiktheid, psychische schade en agressie op de werkplek)?

College 5 - Vakantie en verlofrechten & Privacy en AVG

1. Vakantie en verlofrechten

 • Hoe ziet het vakantierecht eruit en wat gebeurt er bij ziekte op vakantie?
 • Wanneer is loonvordering mogelijk over niet genoten vakantiedagen?
 • Wat zijn de juridische haken en ogen aan zorgverlof, ouderschapsverlof en levensloopverlof? 

2. Privacy en AVG

 • Wanneer is de Wet Beschermings Persoonsgegevens relevant in het arbeidsrecht?
 • Hoe gaat dit veranderen door de Privacyverordening?
 • Welke boetes worden mogelijk?
 • Moet de werkgever heimelijk cameratoezicht aan werknemers melden?
 • Moet de werkgever inzage geven in personeelsdossiers?

College 6 - ontslagrecht I: systematiek

 • Hoe heeft het ontslagrecht zich ontwikkeld?
 • Op welke gronden kan de werkgever een werknemer ontslaan?
 • Wanneer kan de werkgever opzeggen en wanneer kan hij de overeenkomst door de kantonrechter laten ontbinden?
 • Hoe kan de werknemer zich verzetten tegen zijn ontslag?
 • Welke vergoedingen krijgt de werknemer?

College 7 - ontslagrecht II: toepassing

 • De ontbindende voorwaarde.
 • De verschillende smaken van schikkingsonderhandelingen.
 • Opzegperikelen en de rol van wilsverklaring & gerechtvaardigd vertrouwen.
 • Limitatieve ontslaggronden bij het UWV en de kantonrechter.
 • Afspiegelen, stoelendans en up or out.
 • Disfunctioneringsdossiers en handvaten dossier opbouw.
 • Ontslagvergoedingen, transitievergoeding en billijke vergoeding.
 • Procesrecht en de rol van het bewijsrecht.
 • Statutaire bestuurders en hun bijzondere relatie met de onderneming.

Werkgroep I


Schriftelijk examen I

Over college 1 t/m 7.

College 8 - Fiscaliteit en arbeidsrecht (ontslagvergoeding) & WW

1. Fiscaliteit en arbeidsrecht (ontslagvergoeding) 

 • Fiscale behandeling van het loon en afkoopsommen.
 • Reis- en andere kostenvergoedingen zoals autokosten, gebruik mobiele telefoon, kinderopvang, levensloop.
 • Recente jurisprudentie over ontslagvergoeding (sociale verzekerningen).

2. WW

 • Welke eisen worden gesteld aan toekenning van WW?

College 9 medezeggenschap

 • Advies- en instemmingsrechten ondernemingsraad.
 • Medezeggenschap in concernverband.
 • Verschillende procedures in de WOR.
 • Andere vormen van personeelsvertegenwoordiging.
   

College 10 - overgang onderneming

 • Wanneer is er sprake van overgang van onderneming?
 • Wat zijn hierbij de rechtsgevolgen voor de rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst?
 • Welke overgangsvormen zijn er? 
 • Hoe ga je om met aansprakelijkheid, medezeggenschapsrechten, gewijzigde arbeidsvoorwaarden en pensioenrechten?

 

College 11 - CAO en AVV

 • Wat is (gebondenheid aan) een cao?
 • Welke positie hebben ongeorganiseerde werknemers?
 • Hoe zegt u een cao op?
 • Wat houdt de AVV in en wat zijn de dispensatiemogelijkheden?

College 12 - pensioenvoorziening in de arbeidsovereenkomst

 • De pensioenovereenkomst als onderdeel van de arbeidsovereenkomst.
 • Vrijstellingsbepalingen en verplichte bedrijfstakpensioenfondsen.
 • Waardeoverdracht en indexering.

   

College 13 - actualiteiten: de arbeidsmarkt van de toekomst

 • o.a. flexibele arbeid en ZZP'ers.

Werkgroep II


schriftelijk examen II