Wisselwerking tussen aanbestedingsrecht en verbintenissenrecht

Wanneer een aanbesteder een aanbestedingsprocedure met goed gevolg heeft doorlopen, zal hij in de regel een overeenkomst sluiten met de inschrijver die als beste uit de bus is gekomen. Vanaf dat moment bepaalt het contractenrecht hun onderlinge rechtsverhouding. Voorafgaande aan de overeenkomst wordt die rechtsverhouding in belangrijke mate door het (gereguleerde) aanbestedingsrecht bepaald. Het is echter de vraag of dit onderscheid wel zo scherp kan worden getrokken. Het doel van deze specialisatiecursus is na te gaan en vast te stellen in welke gevallen het aanbestedingsrecht en het verbintenissenrecht, in het bijzonder het contractenrecht, mogelijk in onderling verband met elkaar moeten worden beschouwd bij de beoordeling van geschillen die hetzij in de aanbestedingsfase, hetzij in de contractuitvoeringsfase rijzen.

Leerdoelen
Aan het einde van deze specialisatiecursus kunnen de cursisten in concrete gevallen antwoord geven op vragen die kunnen rijzen hetzij in het kader van de afwikkeling van een aanbestedingsprocedure, hetzij na de totstandkoming van een overeenkomst die onderwerp is geweest van een aanbestedingsprocedure. Die vragen hebben dan betrekking op de gecombineerde toepassing van het gereguleerde aanbestedingsrecht en het algemeen contractenrecht. Meer in het bijzonder kunnen cursisten aan het einde van deze cursus de volgende vragen beantwoorden:

  • Hoe dient een aanbestedingsverhouding verbintenisrechtelijk te worden gekwalificeerd?
  • Hoe verhouden zich de aanbestedingsverhouding, het gereguleerde aanbestedingsrecht, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de pre-contractuele maatstaven van redelijkheid en billijkheid tot elkaar als mogelijke bronnen van verbintenissen die voor een aanbesteder en een gegadigde of inschrijver bij de afwikkeling van een aanbestedingsprocedure kunnen ontstaan?
  • Waar liggen precies de verbintenisrechtelijke grenzen van de bevoegdheid van een aanbesteder om de opdracht niet te gunnen? Welke betekenis kan in dit kader nog toekomen aan het leerstuk van afgebroken onderhandelingen?
  • Welke onderzoek- en mededelingsplichten vloeien er uit een aanbestedingsovereenkomst voort voor een aanbesteder en een deelnemer aan de aanbestedingsprocedure en welke rechtsgevolgen kleven er aan de niet-naleving van die verplichtingen?
  • Onder welke voorwaarden kan de winnende inschrijver de nietigheid inroepen van een na een gereguleerde aanbestedingsprocedure tot stand gekomen overeenkomst op grond van discrepantie tussen wil en verklaring?
  • Onder welke voorwaarden kan de aanbesteder of de winnende inschrijver de na een gereguleerde aanbestedingsprocedure tot stand gekomen overeenkomst vernietigen op grond van een wilsgebrek?
  • Welke rol speelt de totstandkoming van een overeenkomst na een gereguleerde aanbestedingsprocedure bij de uitleg van een vermeend onduidelijke bepaling in die overeenkomst?
  • Onder welke voorwaarden kan de winnende inschrijver na de als gevolg van een gereguleerde aanbestedingsprocedure tot stand gekomen overeenkomst een beroep doen op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid ter zake van een vermeend onevenwichtige contractbepaling in die overeenkomst?
  • Onder welke voorwaarden mag een na een gereguleerde aanbestedingsprocedure tot stand gekomen overeenkomst door contractpartijen worden gewijzigd?

Docenten                 
Prof. mr. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, hoogleraar privaatrechtelijk bouwrecht aan de Universiteit van Tilburg, raadsheer plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag en vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts.
Mr. Sophie Prent, docent/onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam.
Omvang cursus
3 college-uren
Niveau
Specialisatie: gedegen juridische kennis en werkervaring op het terrein van het aanbestedingsrecht is noodzakelijk. Deelnemers zijn geïnteresseerd in rechtsontwikkeling en zoeken verdere specialisatie.
Didactische aanpakLezing (hoorcollege) in combinatie met interactieve discussie op basis van door deelnemers ingebrachte vraagstukken en casus.
Deelnemersaantal  
15-25
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van aanbestedingsrecht en contractenrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten new

Ireen Schouten 
Opleidingscoördinator incompany
E  i.schouten@vu.nl 
T 020 598 6255