Masterclass aanbestedingsrecht II: Motivering van de gunningsbeslissing (ONLINE)

Dinsdag 13 oktober 2020

Titel: Motivering van de gunningsbeslissing.

Sprekers:
- Chris Jansen, Hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
- Frederik van Nouhuys, Advocaat bij Straatman Koster advocaten.

Een aanbestedende dienst moet de mededeling van de gunningsbeslissing motiveren (artikel 2.130 Aanbestedingswet). Deze motivering moet onder andere de relevante redenen voor die beslissing bevatten. Onder deze relevante redenen verstaat de wet in ieder geval “de kenmerken en relatieve voordelen van de uitgekozen inschrijving.”

In de (rechts)praktijk denkt men verschillend over de vraag wat dit laatste precies betekent. Sommige voorzieningenrechters lijken de wet niet al te streng te interpreteren. Zij vinden dat de aanbestedende dienst met het verstrekken van betrekkelijk weinig informatie al kan voldoen aan zijn verplichting om de verliezende inschrijvers inzicht te geven in “de kenmerken en relatieve voordelen van de uitgekozen inschrijving.” Anderen vinden daarentegen dat de lat voor de aanbestedende dienst wel wat hoger zou mogen worden gelegd.

Wat voorzieningenrechters – op zichzelf terecht – doen, is het uitvoeren van een belangenafweging. Aan de ene kant is er het belang van de verliezende inschrijvers, die op basis van voldoende informatie moeten kunnen bepalen of zij wel of niet in rechte tegen de mededeling van de gunningsbeslissing op willen komen. Aan de andere kant heeft de winnende inschrijver er bij belang bij dat vertrouwelijk wordt omgegaan met de vaak bedrijfsgevoelige inhoud van diens inschrijving. Sommige voorzieningenrechters hechten vooral aan dit laatste belang veel waarde. Het is echter de vraag of zij daarin soms niet te veel doorschieten, in die zin dat de inhoud en reikwijdte van de motiveringsplicht verdergaand wordt beperkt dan nodig lijkt om ook het belang van het vertrouwelijke karakter van de winnende inschrijving te kunnen dienen.

De hiervoor gesignaleerde ontwikkeling is de aanleiding voor deze masterclass, waarin de volgende vraag centraal zal staan: Hoe ver reikt de verplichting van een aanbestedende dienst om in de motivering van de mededeling van de gunningsbeslissing inzicht te verschaffen in “de kenmerken en relatieve voordelen van de uitgekozen inschrijving”?

Aan het einde van deze masterclass kunnen de deelnemers de aanbestedingsrechtelijke aspecten van de verplichting tot motivering van de mededeling van de gunningsbeslissing problematiseren en doorgronden. Op basis daarvan kunnen zij in hun dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot (juridische) vraagstukken die hierop betrekking hebben.

Meer in het bijzonder kunnen zij antwoord geven op de volgende vragen:
•    Hoe gaan voorzieningenrechters in kort geding en de Commissie van Aanbestedingsexperts blijkens de jurisprudentie om met de verplichting van de aanbestedende dienst om inzicht te verschaffen in “de kenmerken en relatieve voordelen van de uitgekozen inschrijving”?
•    Hoe heeft de wetgever de hiervoor bedoelde verplichting blijkens de wetgeschiedenis eigenlijk bedoeld?
•    Hoe zou een aanbestedende dienst het beste te werk kunnen gaan, wanneer hij enerzijds recht wil doen aan het informatiebelang van de verliezende inschrijvers en anderzijds geen bedrijfsvertrouwelijke informatie over de winnende inschrijving aan de verliezende inschrijvers wil verstrekken?


Programma14.00-16.30 uur: Online college
CursusleidingProf. mr. Chris Jansen, Hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag.
Mr. Sophie Prent, docent en onderzoeker verbonden aan het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
DatumDinsdag 13 oktober 2020
LocatieOnline via Meet Google.
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen.
De masterclass is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze masterclass op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy. Deze masterclass is ook toegankelijk voor inkoopprofessionals met een niet-juridische achtergrond.
NiveauVerdieping (redelijke basiskennis vereist)
Deelnemers aan de masterclass beschikken reeds over voldoende basiskennis op het terrein van het aanbestedingsrecht en zijn op zoek naar verdere verdieping van hun kennis. De masterclass sluit goed aan bij de eveneens door de VU Law Academy aangeboden Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen en de Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers.
Prijs€ 245,- per masterclass
€ 890,- voor de volledige actualiteitenreeks van 4 masterclasses 

Bent u alumnus van de Leergang Aanbestedingsrecht (juristen en inkopers)?
Dan profiteert u van het speciale tarief:

€ 215,- per masterclass
€ 805,- voor de volledige actualiteitenreeks van 4 masterclasses 
PuntenNOvA 2 PONoVa-2 klein logo
2 PWO

Deze masterclass valt onder het hoofdrechtsgebied Aanbestedingsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.
InschrijvenGa hier naar het inschrijfformulier.
Gerelateerde cursussen/leergangen- Masterclasses Aanbestedingsrecht III en IV
- Actualiteiten aanbestedingsrecht 
- Juridisch schrijven en argumenteren
- Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
- Conflicthantering voor juristen
- Leergang Effectieve conflicthantering

- Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
- Leergang Verdieping aanbestedingsrecht voor inkopers
- Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen