Promoveren


De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam biedt promovendi een stimulerende onderzoeksomgeving, zowel promovendi met een aanstelling aan de faculteit als buitenpromovendi.

Een promovendus schrijft in vier jaar een proefschrift onder begeleiding van een hoogleraar die expertise heeft in het betreffende domein. Bij elk promotietraject is daarnaast nog een begeleider betrokken, die - al naar gelang de behoefte van de promovendus - inhoudelijke of procesbegeleiding biedt. Elke promovendi is tevens automatisch lid van de Graduate School.

Naast het doen van onderzoek dienen alle promovendi 30 EC aan opleiding/training te volgen. Ook zijn de meeste promovendi tijdens de middelste jaren van hun traject betrokken bij het geven van onderwijs. Dat kan zijn in de vorm van (gast)colleges, werkgroepen of scriptiebegeleiding. Op deze wijze worden zij goed voorbereid op een verdere carrière in de wetenschap, waarin onderwijs en onderzoek de grootste rol spelen.

In de juridische discipline is het van oudsher gebruikelijk om te promoveren op een proefschrift. Echter, sommige onderzoeksonderwerpen lenen zich uitstekend voor het schrijven van artikelen waar vervolgens op gepromoveerd kan worden. De faculteit stimuleert in dergelijke gevallen haar promovendi dan ook om te promoveren op artikelen.

Om voor een promotieplaats in aanmerking te komen dient u de graad Master te hebben verkregen of met goed gevolg het doctoraal examen, danwel een daarmee overeenkomend examen, te hebben afgelegd. Beschikbare promotieplaatsen worden aangekondigd op de website van de Vrije Universiteit, zie vacatures.

Buitenpromovendi
De faculteit biedt de mogelijkheid om als buitenpromovendus aan zijn of haar promotieonderzoek te werken. De buitenpromovendus krijgt daarbij begeleiding van de hoogleraar met een aansluitende expertise. Kandidaat-buitenpromovendi die interesse hebben, kunnen hun CV en onderzoeksvoorstel mailen naar de promovendicoördinator (zie hieronder). Het onderzoeksvoorstel dient van uitstekende kwaliteit te zijn en bij voorkeur bij te dragen aan het onderzoeksprofiel van de faculteit. Voorts kunnen buitenpromovendi van wie het onderzoek reeds is gevorderd in aanmerking komen voor een aanstelling op basis van gastvrijheid. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met hun promotor.

Meer informatie
Vragen? Neem dan contact op met de promovendicoördinator: Joost Meijer

Zie verder
> Huidige promovendi
Promovendibestuur
Promotiereglement