ZIFO: Zuidas instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht

Logo ZIFO

Het Zuidas instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO) is een instituut voor wetenschappelijk onderzoek en debat op het terrein van het financiële recht en het ondernemingsrecht. Centraal staat de maatschappelijke rol van het recht en het debat over de richting waarin het recht zich zou moeten ontwikkelen. Binnen het ZIFO werkt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU samen met advocatenkantoren, bedrijven en organisaties op de Zuidas. Er worden debatmiddagen en een jaarlijks congres georganiseerd. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan op eigen initiatief of in opdracht, en worden promovendi begeleid. 


Congres - Europeanisering van het financiële recht en de Wft

Op 14 juni 2017 organiseert het VU Zuidas Instituut voor Financieel Recht en Ondernemingsrecht (ZIFO) haar jaarcongres over het onderwerp “Europeanisering van het Financieel recht en de Wft”. Op het jaarcongres spreken enkele vooraanstaande buitenlandse gasten en een vertegenwoordiger van het Ministerie van Financiën betrokken bij de Herziening van de Wft. Sinds enkele jaren is er sprake van toegenomen invloed van het Europese recht op het financiële toezichtrecht en (daardoor) de Wft. Circa 80% van de materieelrechtelijke normen van het Nederlandse toezichtrecht is geregeld op het niveau van Europese verordeningen. Daarnaast is er sprake van een toegenomen druk op de verdere harmonisatie van de regelgeving voor de financiën sector. Voor zover sprake is van het gebruik van richtlijnen, kennen deze bijna zonder uitzondering het uitgangspunt van maximum harmonisatie. De sprekers op het ZIFO jaarcongres gaan in op de verschillende aspecten van de Europeanisering, waarbij niet alleen het fundament van het gebruik van de verschillende Europese wetgevingsinstrument wordt onderzocht, maar tevens ingegaan wordt op de bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en handhavingsaspecten. 

Aanmelden ZIFO congres

Download programma