ZIFO: Zuidas instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht

Logo ZIFO

Het Zuidas instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO) is een instituut voor wetenschappelijk onderzoek en debat op het terrein van het financiële recht en het ondernemingsrecht. Centraal staat de maatschappelijke rol van het recht en het debat over de richting waarin het recht zich zou moeten ontwikkelen. Binnen het ZIFO werkt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU samen met advocatenkantoren, bedrijven en organisaties op de Zuidas. Er worden debatmiddagen en een jaarlijks congres georganiseerd. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan op eigen initiatief of in opdracht, en worden promovendi begeleid. 

Congres 18 oktober 2018

De Aandeelhoudersvergadering van de Beursvennootschap

De algemene vergadering van aandeelhouders is in de klassieke benadering van de vennootschap het aangewezen forum voor dialoog tussen aandeelhouders en bestuur en raad van commissarissen. Inmiddels zijn tal van ontwikkelingen zichtbaar die hierop inwerken. Te denken valt aan de toenemende rol van stemadviseurs, het (voor)overleg met aandeelhouders, het gebruik van het agenderingsrecht, elektronisch stemmen en empty voting, alsook de vraag naar toezeggingen aan aandeelhouders. Op dit congres wordt bij verschillende van deze ontwikkelingen stil gestaan en ingegaan op de vraag wat dit betekent voor de toekomst van het huidige model.

Aanmelden ZIFO congres