Vraagstelling causaal verband bij ongeval

Wat gebeurt er als je tien mensen vraagt naar de beste manier om een kater te bestrijden? De kans op tien verschillende antwoorden is groot. Dit gebeurt soms ook als aan tien medische adviseurs wordt gevraagd een vraagstelling op te stellen voor (i) een medisch deskundigenonderzoek naar de aard en omvang van de letselschade van een ongevalsslachtoffer of (ii) een medisch deskundigenonderzoek naar de vraag of er een medische fout is gemaakt. Dit blijkt uit een inventarisatie van de Projectgroep medische deskundigen.

Dergelijke vraagstellingen leiden in de praktijk vaak tot meningsverschillen. Welke argumenten gaan schuil achter deze (menings)verschillen? Dit is voor betrokken partijen en ook voor de rechter niet altijd inzichtelijk.

Vaktaal

Daarbij komt dat juristen en medici elkaars taal niet spreken. Denk bijvoorbeeld aan een woord als 'stoornis', dat voor medici een aanzienlijk beperktere inhoud heeft dan voor een leek. Zonder kennis van de medische achtergronden van bepaalde termen en formuleringen is het voor juristen - waaronder rechters die over dit soort geschillen moeten beslissen – daarom niet goed mogelijk een goede vraagstelling op te stellen, of deze op zijn merites te beoordelen. In het ergste geval kan dat ertoe leiden dat een zaak wordt beoordeeld op basis van onvolledige informatie over de medische aspecten ervan.

Een oplossing lijkt alleen mogelijk als de betrokken medici meer inzicht krijgen in de juridische achtergronden van letselschade, en omgekeerd, als de betrokken juristen meer weten over de medische achtergronden van bepaalde vragen en formuleringen.

Vraagstelling causaal verband bij ongeval

Versie augustus 2005
Om deze redenen is één van de knelpunten waar de Projectgroep zich mee bezighoudt, hoe de vragen aan medische deskundigen het beste geformuleerd kunnen worden. In samenwerking met de IWMD is de 'Vraagstelling causaal verband bij ongeval' ontwikkeld. Sinds 2004 wordt dit 'studiemodel' op deze website gepubliceerd. Zie voor een verslag van de toenmalige stand van zaken het artikel van A.J. Van, Vraag het de deskundige! Maar hoe? In 2005 zijn vervolgen een aantal zaken verder uitgekristalliseerd en heeft de 'Vraagstelling Causaal verband bij ongeval zijn weg gevonden naar de praktijk, zie hiervoor het artikel van A.J. Akkermans, Verbeterde vraagstelling voor medische expertises. Een inventarisatie van knelpunten, verbeteringen en mogelijke verdere aanpak.

Versie januari 2010
Medio 2008 heeft een subgroep van de IWMD zich opnieuw gebogen over de vraagstelling naar het causaal verband bij ongevallen. De aanleiding hiervoor was meervoudig. Vanuit de praktijk was het verzoek gekomen om op basis van de ervaringen met de 'Vraagstelling causaal verband bij ongeval' met medisch adviseurs van zowel slachtoffer als verzekeraarszijde na te denken over mogelijke verbeteringen. Daarnaast had de Projectgroep van diverse kanten zinvolle suggesties tot aanpassing of verbetering ontvangen. Verder was de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (RMSR) verschenen en had de Hoge Raad zich op 22 februari 2008 in een tweetal beschikkingen uitgesproken over de problematiek van de patiëntenkaart (LJN BB5626 en LJN BB3676). In een van deze beschikkingen kwam ook de 'Vraagstelling causaal verband bij ongeval' aan de orde. Al deze ontwikkelingen noopten ertoe de vraagstelling kritisch te bekijken en waar nodig aan te passen.

Dit heeft geresulteerd in een nieuwe versie van de vraagstelling die vanaf maart 2009 als 'concept' op deze website is gepubliceerd. Voor een overzicht van wijzigingen ten opzichte van de in augustus 2005 opgestelde versie van de vraagstelling zie het artikel van A.J. Van, A.J. Akkermans en A. Wilken, Nieuwe versie IWMD-vraagstelling: causaal verband bij ongeval. In januari 2010 is de definitieve versie van de nieuwe vraagstelling - met enkele kleine wijzigingen ten opzichte van het concept van maart 2009 - op deze website gepubliceerd.

De nieuwe versie is nog niet volledig afgerond. Er wordt met name nog verder nagedacht over een verbetering van de vraag naar beperkingen. In de nieuwe vraag naar beperkingen (vraag 1g) wordt gesproken over het gebruik van een beperkingenformulier. Ook dit beperkingenformulier is momenteel nog in ontwikkeling en op dit moment dus helaas nog niet beschikbaar. 

Studiemodellen vraagstellingen aan medische deskundigen
De hieronder gepubliceerde vraagstellingen zijn dus géén eindproducten, maar niet meer dan studiemodellen die onderwerp zijn van een voortgaand debat over de kwaliteit van vraagstellingen. Publicatie op deze website maakt het ook mogelijk om een breed publiek daarbij te betrekken. De electronische versies van deze studiemodellen verschaffen door middel van hyperlinks toegang tot een aantal bijlagen met nadere toelichting en achtergrondinformatie. De aldus ontsloten informatie wordt regelmatig vernieuwd en uitgebreid. Ook van de vraagstellingen zelf verschijnt zo nu en dan een nieuwe versie. Doorzending van deze vraagstellingen aan belangstellenden wordt op prijs gesteld.

Dowload hier de studiemodellen van de vraagstellingen 
Download Vraagstelling causaal verband bij ongeval (oude versie augustus 2005)
Download Vraagstelling causaal verband bij ongeval (nieuwste versie januari 2010)
Download Overzicht van wijzigingen (versie januari 2010)

Vragen of suggesties?

Neem contact op met de secretaris van de Projectgroep.