Het medisch beoordelingstraject bij letselschade

Het medisch beoordelingstraject bij letselschade wordt over het algemeen gezien als een van de grootste knelpunten in het afwikkelingsproces van letselschade. In 2008 is daarom op initiatief van De Letselschade Raad een project gestart met als doel om op het terrein van het medisch beoordelingstraject verbeteringen te bewerkstelligen. Dit project heeft in 2012 geleid tot de totstandkoming van de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).

De Medische Paragraaf bij de GBL

Afbeelding Medische ParagraafDe Medische Paragraaf bestaat uit vijf Onderdelen, met daaraan gekoppeld verschillende werkdocumenten:

Onderdeel 1: Algemene beginselen
Onderdeel 2: Het vragen van medisch advies - werkdocument 2: 'Model-adviesaanvraag' 
Onderdeel 3: Het verzamelen van en de omgang met medische informatie - werkdocumenten:3-I 'Toestemmingsformulier medische informatie'; 3-II 'Medische volmacht'; 3-III 'Medische Machtiging annex Voorbeeldformulier opvragen medische informatie'; en 3-IV 'Log voor medische informatieverstrekking' 
Onderdeel 4: Het medisch advies - werkdocument 4: 'Rapportageformat'
Onderdeel 5: De medische expertise - werkdocument 5: 'IWMD Vraagstelling Causaal verband bij ongeval' 

Klik op de afbeelding rechts voor een online bladerbare versie van de Medische Paragraaf. Een gedrukt exemplaar kunt u opvragen via info@deletselschaderaad.nl (kosten € 12,-).

Product van Samenwerking

Het project dat tot de Medische Paragraaf heeft geleid, is uitgevoerd door de Projectgroep Medische Deskundigen in de Rechtspleging en bij de totstandkoming van de Medische Paragraaf is - in expertmeetings en werkgroepen - nauw samengewerkt met een groot aantal professionals uit de letselschadewereld. Ook is zowel het rapport 'Medisch beoordelingtraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen (waarover hierna meer) als de Medische Paragraaf eerst in concept aan deze professionals voorgelegd en zijn hun opmerkingen en susggesties meegenomen.

De professionals waarmee is samengewerkt zijn onder andere afkomstig uit de Interdisciplinaire Werkgroep Medische Deskundigen (IWMD), de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV) en de Werkgroep Artsen en Advocaten (WAA). Deze professionals zijn wel betrokken bij de genoemde en andere organisaties, maar hebben meegedacht op persoonlijke titel. Daarnaast is eveneens de bij de KNMG aanwezige expertise voor het project ingezet. 

Rapport Medisch beoordelingstraject

Rapport Medisch beoordelingstrajectIn de eerste fase van het totstandkomingsproces is de bestaande normering geïnventariseerd. Dit heeft in 2010 geresulteerd in het hiervoor genoemde rapport Medisch beoordelingtraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen’ (289 p.).

empty

Klik op de afbeelding rechts voor een online bladerbare versie van het rapport. Een gedrukt exemplaar kunt u opvragen via info@deletselschaderaad.nl (kosten € 15,-).

Dit rapport bevat een inventarisatie en een analyse van bestaande regelgeving en (tucht)rechtspraak die betrekking heeft op het medisch beoordelingstraject. Daarnaast wordt een aantal knelpunten geïdentificeerd en worden er voorstellen gedaan voor mogelijke oplossingsrichtingen. Veel aandacht gaat uit naar de problematiek van de uitwisseling van medische gegevens, de betekenis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de daarop gebaseerde Gedragscode, en de professionele standaard van de medisch adviseur.

Net zoals de Medische Paragraaf is ook dit rapport tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de personenschade praktijk. In 2009 is een conceptversie van het rapport uitgebracht waarover twee expertmeetings zijn gehouden. Aan deze expertmeetings hebben diverse professionals uit de personenschadesector deelgenomen, waaronder belangenbehartigers en schadebehandelaars aan slachtofferzijde, (belangenbehartigers en schadebehandelaars van) verzekeraars, rechtsbijstandverzekeraars, medisch adviseurs van slachtoffers en medisch adviseurs van verzekeraars. Deze professionals hebben commentaar gegeven op de inhoud van het conceptrapport en met hen is van gedachten gewisseld over de in het conceptrapport beschreven mogelijke initiatieven ter verbetering van het medisch beoordelingstraject. Ook andere personen en organisaties uit het veld zijn ingegaan op de uitnodiging om commentaar te leveren op het conceptrapport. Het verslag van de expertmeetings is opgenomen in de bijlagen bij het rapport.

Werkgroepen

Uit het rapport en de uitkomsten van de expertmeetings kwam naar voren dat veel knelpunten in het medisch beoordelingstraject samenhangen met twee kernproblemen, namelijk (i) de uitwisseling van medische informatie en (ii) de rol en de positie van de medisch adviseurs. Er zijn twee werkgroepen samengesteld om deze kernproblemen aan te pakken. In deze werkgroepen is uiteindelijk het gedachtengoed ontwikkeld dat ten grondslag ligt aan de beginselen van de Medische Paragraaf, alsmede een aantal werkdocumenten dat deel uitmaakt van de Medische Paragraaf. De notulen van de bijeenkomsten van de werkgroepen treft u onderstaand aan:

Werkgroep medische advisering  

Werkgroep medische gegevens

Publicaties over het medisch beoordelingstraject

Behalve het rapport zijn in het kader van project een groot aantal andere publicaties verschenen die met behulp van onderstaande links full text kunnen worden ingezien.

Vragen of suggesties?
Neem contact op met de secretaris van de Projectgroep.