Projectgroep Medische Deskundigen in de rechtspleging

De Projectgroep Medische Deskundigen in de rechtspleging van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de VU bestaat uit een aantal onderzoekers die zich bezig houdt met het functioneren van medische deskundigen in de rechtspleging.

De Projectgroep zoekt middels een aantal projecten naar oplossingen voor knelpunten zoals: 

  • De formulering van aan medische deskundigen voor te leggen vraagstellingen. 
  • De problematiek rond de inzage en het beheer van medische gegevens.
  • De professionele standaard van de medisch adviseur. 
  • De keuze van de persoon van de medische deskundige. 
  • De aan het medische deskundigenbericht / medisch advies te stellen kwaliteitseisen. 
  • De procedure voor de totstandkoming van het deskundigenbericht. 

IWMD
In deze projecten wordt op regelmatige basis nauw samengewerkt met diverse professionals die werkzaam zijn in de praktijk. De aard en samenstelling van de groep professionals waarmee wordt samengewerkt, verschilt per project en per onderwerp binnen dat project. De leden van de Projectgroep Medische Deskundigen in de rechtspleging en de diverse professionals waarmee wordt samengewerkt zijn allen verenigd in de Interdisciplinaire Werkgroep Medische Deskundigen (IWMD). De IWMD bestaat uit medici en juristen. De juristen zijn afkomstig uit de wetenschap, de rechterlijke macht en de advocatuur, bij de medici gaat het en om artsen die door juristen worden ingeschakeld om medisch advies te geven. In de IWMD zijn vertegenwoordigers opgenomen van (organisaties van) beide bij de letselschadeafwikkeling betrokken partijen, de 'slachtoffers' en de verzekeraars. Ook de KNMG en leden van de rechterlijke macht participeren in de IWMD.