Small numbers, big problems?

Small numbers, big problems?- Een kwalitatieve studie naar het jeugdbeschermingstraject van vrouwelijke delinquenten.

Onderzoekers
An Nuytiens

Beschrijving
Ondanks het groeiende aantal onderzoeken het laatste decennium blijft de kennis over criminele carrières van vrouwelijke delinquenten relatief beperkt. Bovendien worden deze studies voornamelijk uitgevoerd in Angelsaksische landen en zijn de resultaten niet zomaar toepasbaar op de Belgische of Vlaamse context. Belgisch onderzoek naar criminele carrières van meisjes en vrouwen is erg schaars. De kennis over dit thema is dan ook ondermaats. Het huidige onderzoek is retrospectief opgevat en focust op vrouwelijke gedetineerden. Teneinde inzicht te krijgen in hun levensverhaal, werden autobiografische interviews afgenomen. Voor elke respondent werden ook “officiële” data opgezocht (dossier jeugdrechtbank of openbaar ministerie (jeugdsectie), strafblad, detentiehistoriek).

Het doel van dit onderzoek is tweevoudig. Ten eerste wordt nagegaan welk traject vrouwelijke delinquenten volgen van kindertijd tot volwassenheid, en welke factoren uit hun levensverhaal dit traject (mee) vorm geven. We onderzoeken of er sprake is van “type trajecten”, en of deze trajecten genderspecifiek zijn. Ten tweede wordt nagegaan hoe de vrouwen hun levensverhaal en criminele carrière zélf percipiëren en verklaren.

De (inductieve) onderzoeksresultaten worden vervolgens geconfronteerd met relevante literatuur.

Onderzoeksvraag
(1) Hoe verloopt de criminele carrière van vrouwelijke delinquenten?
(2) Welke (risico)factoren geven het gevolgde traject mee vorm?
(3) Hoe construeren en percipiëren vrouwelijke delinquenten hun levensverhaal in het algemeen en hun criminele carrière in het bijzonder?
(4) Wat zijn de theoretische implicaties van onze onderzoeksresultaten?

Methode
Er wordt in dit onderzoek gewerkt met zowel “subjectieve” als “objectieve” bronnen: 
  • Enerzijds worden autobiografische interviews afgenomen van vrouwelijke gedetineerden. 
  • Anderzijds wordt gebruik gemaakt van “officiële” gegevens over de delinquente activiteiten van deze vrouwen: jeugddossiers, strafbladen en detentiehistoriek.
Relevante publicaties
  • Nuytiens, A. (2008). Het profiel van vrouwen in de gevangenis, Panopticon, 4, 40-50. 
  • Nuytiens, A. & Verwee, I. (2009). Interviewen intra muros: een muur te doorbreken? Fatik, 27, nr. 121, 5-12. 
  • Lippens, V., Nuytiens, A. & Scheirs, V. (2009). Different profiles, different pains! Diversiteit en detentiebeleving: nood aan een gedifferentieerde strafuitvoering? In: Daems, T. et al. (eds.) Achter tralies in België (pp. 113-144). Gent: Academia Press. 
  • Nuytiens, A. & Christiaens, J. (in press). Small numbers, big problems. Onderzoek naar genderspecifieke trajecten van gedetineerde vrouwen. Tijdschrift voor Criminologie.