Criminele carriers van meisjes uit een justitiële jeugdinrichting

Onderzoekers

Beschrijving
Doel van dit onderzoek is om, op basis van veroordelingen, ontwikkelingstrajecten van 12 tot 32 jaar van 147 meisjes te schatten en om deze vervolgens te typeren aan de hand van een aantal verschillende gegevens: persoon(lijkheid)s- en achtergrondkenmerken uit het behandeldossier, en gegevens wat betreft verslaving, gezinsvorming en arbeidsverleden. Al deze meisjes zijn geplaatst in de gesloten behandelinrichting Alexandra, de residentiële afdeling voor meisjes van de justitiële jeugdinrichting (JJI) Harreveld.

Onderzoeksvragen
1) Zijn meisjes uit een justitiële jeugdinrichting te onderscheiden op basis van ontwikkelingstrajecten van delinquent gedrag?
2) Zijn meisjes uit de verschillende ontwikkelingstrajecten te typeren op basis van persoon(lijkheid)s- en achtergrondkenmerken, verslavingsgegevens, gezinsvormingsgegevens en gegevens betreffende het arbeidsverleden? 
 
Methode
De steekproef bestond uit 147 meisjes die waren geplaatst in de gesloten behandelinrichting Alexandra, de residentiële afdeling voor meisjes van de justitiële jeugdinrichting (JJI) Harreveld, en die deze hebben verlaten tussen januari 1992 en december 1995. De behandeling was gericht op het verminderen van het problematische en delinquente gedrag van de meisjes en op het bieden van onderwijs. Een verblijf van minstens 2 maanden en een gevuld behandelingsdossier waren vereisten voor inclusie in de steekproef. Vier van de meisjes waren op strafrechtelijke titel geplaatst, de rest civielrechtelijk.

De ontwikkelingstrajecten zijn gemodelleerd op basis van de geregistreerde justitiecontacten (justitiële documentatie – JD) van de meisjes. We hadden de beschikking over gegevens wat betreft de aard van het delict, de pleegdatum en de afdoening.

Persoon(lijkheid)s- en achtergrondkenmerken zijn verkregen uit behandeldossiers die ten tijde van het verblijf van de meisjes waren aangelegd. De dossiers bestonden uit gegevens van een multidisciplinair team: psychologische rapportages, verslagen van de Raad voor de Kinderbescherming en behandel- en voortgangsrapportages. De dossiers zijn aan de hand van een gestructureerde checklist gescoord. Persoonlijkheidskenmerken waren met veelal gevalideerde en genormeerde instrumenten bepaald.

Verslavingsgegevens zijn afkomstig uit LADIS (Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem), een landelijk systeem dat gegevens bevat over in¬- en uitstroom van de zorg aan verslaafden.

Gegevens betreffende gezinsvorming zijn verkregen uit de Gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens (GBA), een landelijk systeem met gegevens over onder andere de (historische) burgerlijke staat en over de kinderen van personen die woonachtend zijn (geweest) in Nederland.

Het arbeidsverleden is achterhaald via Suwinet, het systeem van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin gegevens over dienstverbanden en uitkeringen worden verzameld.

Relevante publicaties

  • Megens, K. & Day, S. (2007). Delinquentie van meisjes: Over de relatie tussen risicofactoren
    en delinquent gedrag na behandeling in een JJI. Tijdschrift voor Criminologie, 49(4), 370-385.
  • Wong, T. M. L., Bijleveld, C. C. J. H., & Slotboom, A. (accepted). Criminele
    carrières van meisjes: Ontwikkelingstrajecten van delinquent gedrag bij JJI-meisjes van 12 tot 32 jaar. Tijdschrift voor Criminologie.