Afgerond onderzoek

Verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen
Bij behandeling van het wetsvoorstel inzake verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (kamerstuk 33 847) heeft de staatssecretaris toegezegd een verkennende notitie op te stellen over de vraag of netto pensioenaanvullingen in de tweede pijler mogelijk zijn. Het Expertisecentrum pensioenrecht heeft dit onderzocht en concludeert dat netto pensioensparen in de tweede pijler makkelijk en zonder wetswijziging mogelijk is. Wel wordt aanbevolen een vrijstelling in Box 3 in de Inkomstenbelasting te realiseren, alsmede een afkoopverbod. Zie de gehele onderzoeksnotitie en het persbericht.

De PPI ook voor zelfstandigen?
Deze onderzoeksnotitie van prof. dr. E. Lutjens onderzoekt de vraag of de PPI de pensioenregeling voor zelfstandigen kan en mag uitvoeren. Daarnaast wordt aangegeven wat nodig is om de PPI open te stellen voor zelfstandigen, wanneer dat thans niet mogelijk zou zijn. Zie ook het persbericht van 10 januari 2012: ZZP’er kan collectief pensioen opbouwen.

De (on)houdbaarheid van het Pensioenakkoord
Dit onderzoek laat de gevolgen zien van het Pensioenakkoord voor wetgeving, werkgevers en werknemers en pensioenuitvoerders. De plannen uit het Pensioenakkoord staan in detail beschreven. Daarnaast identificeert het onderzoek de juridische belemmeringen van het Pensioenakkoord, zowel voor de wetgever, sociale partners en pensioenuitvoerders, en biedt het oplossingen om die juridische belemmeringen weg te nemen.Het onderzoek van mr. dr. M. Heemskerk is afgerond en gepubliceerd. De onderzoekspublicatie is te bestellen via pensioenrecht.rechten@vu.nl onder vermelding van "Bestelling Pensioenakkoord".
De prijs van de publicatie bedraagt 20 euro.

Ondernemingsraad en pensioen 
Dit onderzoek betreft de vraag naar de reikwijdte van het instemmingsrecht van de Ondernemingsraad krachtens artikel 27 Wet op de Ondernemingsraden. Hierbij is ook de positie van de personeelsvertegenwoordiging en de overlegvergadering, alsmede van de Centrale en Europese Ondernemingsraad aan bod gekomen. Ook de mogelijke betrokkenheid op het terrein van medezeggenschap bij pensioenfonds is onderzocht. Het onderzoek van mr. dr. M. Heemskerk is afgerond en gepubliceerd. De onderzoekspublicatie is te bestellen via pensioenrecht.rechten@vu.nl onder vermelding van "Bestelling OR en Pensioen".
De prijs van de publicatie bedraagt 41 euro.

De houdbaarheid van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen.
Toetsing aan het mededingingsrecht en het vrij verkeer van diensten en vestiging
De verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en verplichte beroepspensioenregelingen vormen een belangrijk onderdeel van het Nederlands pensioenstelsel. De verplichte deelneming heeft bijgedragen aan de grote spreiding van het aanvullend pensioen onder werknemers. Deze geeft invulling aan een wezenlijke sociale doelstelling van de overheid bij de inrichting van het pensioenstelsel. Nochtans worden de laatste tijd met enige regelmaat in de vakliteratuur en media vragen gesteld over de houdbaarheid en wenselijkheid van de verplichte deelneming. Reden genoeg om te onderzoeken of het systeem van de verplichtstelling van deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen houdbaar is in de huidige opzet.

Het onderzoek geeft een juridische beschouwing over en analyse van de houdbaarheid van de verplichtstelling tot deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen, vanuit civielrechtelijke optiek.

Getoetst wordt of de verplichtstelling verenigbaar is met het mededingingsrecht en het vrij verkeer van diensten en vestiging en de rechtspraak op dat punt van de nationale rechter en het Hof van Justitie van de EU (“HvJEU”). Voorts wordt beoordeeld of een aantal specifieke ontwikkelingen, waaronder de introductie van het reële pensioencontract, gevolg kunnen hebben voor de houdbaarheid van de verplichtstelling, aan de hand van de relevante rechtspraak van de nationale rechter en het HvJEU. Ten slotte wordt onderzocht of een aantal alternatieven, die wel worden genoemd voor en binnen de verplichtstelling, naar verwachting minder ingrijpend zullen zijn dan de huidige verplichtstelling, maar wel tot eenzelfde (pensioen)resultaat leiden, in lijn met de toetst die daarvoor is aangelegd door het HvJEU.

Het onderzoek is in boekvorm gepubliceerd en kan worden besteld via pensioenrecht.rechten@vu.nl. De kosten zijn EUR 22,50 (excl. btw en verzendkosten).

Neem voor meer informatie contact op met mr. M.J.C.M. van der Poel.