Empirical Legal Studies

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft een sterk empirisch-juridisch onderzoeksprofiel. Het recht staat namelijk niet los van de maatschappij, maatschappelijke ontwikkelingen en het gedrag van mensen. In het kader van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid wordt dit onderzoeksprofiel verder gestimuleerd en versterkt via onderzoek en opleiding van staf en studenten. Eén inhoudelijk speerpunt staat hierbij centraal: Empirical Legal Studies (ELS). Deze stroming in het rechtswetenschappelijk onderzoek doet (kwalitatief en kwantitatief) empirisch-juridisch onderzoek naar:
- De veronderstellingen die aan het recht ten grondslag liggen;
- De wijze waarop het recht wordt toegepast;
- De effecten van het juridisch systeem en het recht in de samenleving.
Deze focus opent mogelijkheden voor onderzoek naar vernieuwende onderzoeksthema’s.

De ambitie van de faculteit in het kader van het Sectorplan ligt in het benutten van de kansen tot wetenschappelijke vernieuwing die Empirical Legal Studies biedt over de volle breedte van alle zeven facultaire onderzoeksprogramma’s. Bestaande onderzoekslijnen worden versterkt, vernieuwd of veranderd. Daarnaast versterken we onze onderzoeksgemeenschap op ELS-gebied via (nieuwe) studenten, promovendi en jonge onderzoekers. Zittende stafleden zijn volop onderdeel van deze vernieuwing en zullen meer kennis krijgen over empirisch-juridische methoden. Door verschillende activiteiten wordt het verspreiden en delen van kennis over dit onderwerp gestimuleerd.

Deze vernieuwingen worden zichtbaar in onder meer de opleiding Law in Society, nieuw ontwikkelde ELS-cursussen en ELS-literatuur, Research Tracks en samenwerking in Research Masters, een ELS-Helpdesk die ondersteuning biedt aan onderzoekers, promotietrajecten met een ELS-component en – niet in de laatste plaats – het Amsterdam Behavioral Law & Economics Lab waarin juristen en (gedrags)economen zullen samenwerken.

Het doel van deze aanpak is om een nieuwe generatie ELS-onderzoekers op te leiden en empirisch-juridische vaardigheden toe te voegen aan de methodologische gereedschapskist van onze studenten, promovendi en staf. De faculteit streeft ernaar een toonaangevende positie op belangrijke ELS-onderzoeksterreinen binnen Nederland en Europa in te nemen. 

Actueel nieuws

Nederlandse ELS-encyclopedie aangeboden aan president Hoge Raad

Catrien Bijleveld en studenten Empirical Research Skills publiceren artikel

In het kader van het Sectorplan zijn de volgende promotieonderzoeken met een empirisch-juridisch component gestart:

Cara van den Bor(onderzoeksprogramma Grondrechten) - Labour law enforcement in the 21st century. Strengthening the enforcement of labour law standards by trade unions?

The rise of flexible and atypical working relationships leads to precarious working conditions for an increasing number of workers. Their problem is not the absence of protective legislation, but the lack of means for successful enforcement. To ensure effective protection of labour laws, the legislator increasingly relies on enforcement by trade unions. This can be called the “industrial enforcement mechanism”. Exactly how this mechanism works in law and actual practice is under-investigated. This research will produce insight in the justifications, possibilities, requirements and restrictions of the industrial enforcement mechanism in ensuring compliance with labour standards, especially for flexible workers.

E:c.vanden.bor@vu.nlT: 5983469

Marin Coerts(onderzoeksprogramma Public Contracts) - Performance obligations within authorization schemes: an empirical legal study of governmental interferences within markets.

Authorization schemes, concessions and public contracts are seen as autonomous legal instruments under Dutch law. The latter two imply that parties are not dependent on authorizations to get access to markets while the first entails dependency on authorizations. Performance obligations within authorization schemes have not been researched yet, although they have great impact on dependent parties and their market position. This empirical-legal research investigates the validity of these performance obligations in the light of legal and economic principles and aims to innovate and advance the debate on the use of performance obligations (and on the consequences of that use).

E:m.coerts@vu.nlT: 5982662

Rick Maas(onderzoeksprogramma Boundaries of Law) -Making the case for victim rights: methodological reflections on empirical-legal research into the victim impact statement and medical malpractice.

This project deals with empirical-legal research into victim rights, specifically 1) the victim impact statement and 2) open disclosure in response to medical malpractice. The central aim of the project is to acquire a better understanding of the relation between factual observations and normative claims in empirical-legal research into victim rights. In other words, how is the step from ‘is’ to ‘ought’ taken in this field? The project results in concrete guidelines how empirical findings can be translated into normative recommendations for improving the law.

E:r.maas@vu.nlT: 5982167

Coen Hoekstra(onderzoeksprogramma Law, Markets and Behavior) - Soft law norms on climate risk disclosure affecting civil law obligations of credit rating agencies, proxy advisory firms and accountants and their impact on the allocation of capital towards sustainable industries

ENG

Re-allocation of global investments towards sustainable industries is one of the few strategies holding out any promise of being a silver bullet in the fight against climate change. Three market actors play a key role in the allocation of capital:credit rating agencies, proxy advisory firms and accountants. In order to meet their professional obligations, these actors should properly weigh future climate risks and challenges. Yet this is a hard thing to do. A growing body of soft law aims to provide guidance. But soft law as such cannot be enforced. Soft law may, however, influence norms of private law – which can be enforced.

The research question is:to what extent and in what ways does existing soft lawonfactoring in climate-related risks,shape and influence private law obligations ofcredit rating agencies, proxy advisory firms and accountants?Our findings will likely help divert funding from high to low carbon industries.

NL

Het onderzoek gaat over de rol die soft law kan spelen in de strijd tegen klimaatverandering. In die strijd is een drietal marktactoren dat in potentie grote invloed kan uitoefenen op de toewijzing van kapitaal van koolstofrijke industrieën naar koolstofarme industrieën. Die drie actoren zijn: kredietbeoordelingsbureaus, accountants en stemadviesbureaus. De drie actoren moeten ter voldoening van hun professionele verplichtingen een adequate afweging maken van de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt bij de verrichting van hun werkzaamheden. Hoe dergelijke risico’s goed afgewogen kunnen worden is een lastig vraagstuk waartoe in verschillende soft law nadere richting aan wordt gegeven. Soft law is echter niet direct afdwingbaar bij de rechter maar het kan wel de invulling van reeds bestaande (privaatrechtelijke) open normen beïnvloeden. Doel van het onderzoek is de vraag te beantwoorden in hoeverre soft law met betrekking tot de afweging van klimaatrisico’s privaatrechtelijke verplichtingen voor het drietal schept om de met klimaatverandering gepaard gaande risico’s adequaat af te wegen bij de uitoefening van hun werkzaamheden.

E: c.o.hoekstra@vu.nl T: 5982185

Christiaan Lucas (onderzoeksprogramma Empirie en Norm) - Normering van opsporing in het digitale tijdperk.

In de huidige tijd is bewijs voor strafbare feiten steeds meer te vinden in de digitale wereld. Als gevolg daarvan is ook de opsporing in toenemende mate gericht op het zoeken naar en verzamelen van digitale gegevens. Digitale opsporing is echter nauwelijks genormeerd. Een recent door de wetgever voorgesteld ‘digitaal toekomstbestendig’ normeringscriterium schrijft voor dat naarmate opsporing stelselmatiger plaatsvindt, de inbreuk op de privacy van de betrokkene groter is. Als gevolg hiervan moet een hogere opsporingsautoriteit toestemming geven voor het onderzoek. Chris gaat de digitale opsporingspraktijk onderzoeken en zal op basis daarvan de achterliggende assumpties van de wetgever inzake de praktische werkbaarheid van dit normeringscriterium toetsen, en de wijze waarop en de mate waarin het de privacy beschermt.

E:christiaan.lucas@vu.nlT: 5986236

Isabella Leroy (onderzoeksprogramma Migratierecht) - Refugee camps in Europe: spaces of legal exception? An empirical-legal analysis of the state of exception.

In Europe, large-scale accommodation for (rejected) asylum seekers has become the dominant response to rising numbers. Such refugee camps are usually studied from the perspective of Agamben’s ‘state of exception’. This study develops a new legal conceptualization of the state of exception by empirically investigating the theoretical claim that refugee camps in Europe are exceptional in a legal way. This will not only provide a vital contribution to scholarship on refugee camps, but will also be relevant for the inhabitants of refugee camps (learning about their rights) and for courts, legislators and policy makers (since exceptions need justification).

Lieneke Slingenberg, Martijn Stronks en Janna Wessels begeleiden dit traject. E: c.h.slingenberg@vu.nl T: 5986342 en E: m.c.stronks@vu.nl T: 5983412

Bethany Houghton(onderzoeksprogramma Boundaries of Law) -Climate Justice and the Legitimacy of Law: An Empirical-Legal Study.

Whether the law is seen as legitimate is critical for its functionality, especially in a highly politicized and socially polarizing field as climate change. This project is an empirical-legal study in the perceived legitimacy of climate law. Currently, we witness a trend to see humanity as having moral obligations to future generations, non-humans and the planet. The idea of climate justice thus involves duties that go beyond the usual spatial, interpersonal and temporal categories of law and legal ordering. The project aims at identifying whether and to what extent different actors in the legal system consider that a just climate law should and can embody legally enforceable rights of future generations, non-humans and the planet.

Vanuit onze faculteit Galina Cornelisse en Luigi Corrias. E: g.n.cornelisse@vu.nl T: 5983290 en E: l.d.a.corrias@vu.nl T: 5983282

Loran Kostense (onderzoeksprogramma Familierecht) - Goed voorspeld of anders dan verondersteld? Toetsingskaders en de korte- en langetermijngevolgen voor ouders en kinderen in verhuiszaken

Om te kunnen beslissen of een ouder wel of geen toestemming krijgt om met een kind binnen Nederland te verhuizen, passen rechters in de juridische praktijk ontwikkelde toetsingskaders toe. Die toetsingskaders gaan uit van een aantal veronderstellingen.Het is echter de vraag in hoeverre deze veronderstellingen aansluiten op de realiteit als men kijkt naar de (korte- en langetermijn) gevolgen voor kinderen en ouders van het al dan niet verkrijgen van toestemming. Doel van dit multidisciplinaire, multi-methode, juridisch dogmatisch en empirisch onderzoeksproject is helderheid te verkrijgen over de validiteit van de huidige toetsingskaders in verhuiszaken.

E:l.kostense@vu.nl

De juridische faculteiten hebben in het Sectorplan gezamenlijk afgesproken zich in te zetten om de aanwas van jonge onderzoekers te vergroten en te versterken. Onze faculteit geeft hier invulling aan door onder meer het openstellen van “Research-focused UD tenure-tracks”. Dit zijn tijdelijke UD-aanstellingen met 50% onderzoekstijd. Hiermee kunnen de universitair docenten bouwen aan hun onderzoeks-cv. Tegelijkertijd hebben de Tenure track-UD’s ook nog tijd om zich te ontwikkelen op onderwijs- en managementgebied, nodig voor hun verdere loopbaan in de wetenschap. Doel van de tracks is om talentvolle pas-gepromoveerde onderzoekers te behouden voor de wetenschap. Als de vooraf gestelde doelen worden behaald, krijgen de UD’s een vaste aanstelling aangeboden. Tot nu toe zijn de volgende UD-tracks gestart.

 

Maša Galič (onderzoeksprogramma Empirie en Norm)

Galič zal haar onderzoekstijd inzetten om haar onderzoek naar het gebruik van algoritmen in de strafrechtelijke praktijk verder te ontwikkelen en wat dat betekent voor het recht op een eerlijk proces en de grondrechten van burgers.

E: m.galic@vu.nl T: 5983542.

 

Dion Kramer (onderzoeksprogramma Boundaries of Law)

Kramer studies how EU free movement and citizenship rights ‘open up’ and ‘close up’ national social benefits, trigger legal and policy responses at the national and local level and stimulate actual transformations in (national) social solidarity schemes. He will use his research time to continue and expand this line of research. In his research, Kramer generally combines doctrinal analysis of EU law – judgments by the European Court of Justice in specific – with empirical investigation of its effects in domestic settings.

E: dion.kramer@vu.nl T: 5985930

 

Sarah Eskens (onderzoeksprogramma Boundaries of Law)

Can and should the EU co-ordinate European action against disinformation on the internet?

The internet is an arena for fights for power over information. Various actors spread disinformation via news outlets, social media, and private messaging apps. Disinformation is not a new problem. People have always used radio channels and pamphlets to disseminate falsehoods. However, the internet has fundamentally changed the scale and speed of disinformation. The internet also affords new forms of invisibility to bad actors and the messages they send. Eskens’ research asks whether these changes mean that the lead role for combatting disinformation in Europe should move from national states to the EU, and whether the EU has the legal powers to take up that role.

E: s.j.eskens@vu.nl

 

Silvia De Conca (onderzoeksprogramma Boundaries of Law)

Malicious manipulation or harmless marketing? Regulating persuasion by design in digital products

De Conca aims at identifying the most common persuasive-design techniques used in combination with AI, and the challenges they pose from the legal and ethical perspective. She will research empirically what conflicts of value emerge from persuasive design applications, looking also at legal, philosophical, and socio-technological sources to identify the wider societal and regulatory implications of the phenomenon.

E: s.deconca@vu.nl 

Aan onze faculteit wordt al langer empirisch-juridisch onderzoek uitgevoerd. Onderstaande lopende promotietrajecten vallen weliswaar niet onder het Sectorplan, maar hebben wel een ELS-component.

Iris Becx

Restorative Justice in civielrechtelijke context

Gabi de Bruïne

Eyewitness Memory in Cross-Cultural Contexts

Marit Buddenbaum

Towards a non-adversarial resolution of (post-)separation conflicts involving children: Children first!

Sjoukje van Deuren

Confronting empirical and normative assumptions regarding outlaw motorcycle gangs (OMCGs) in the Netherlands and neighboring countries

Jordan Dez

Claim-making as Rights-making: Irregular Migrants Reshaping International Human Rights Law

Meintje van Dijk

Organized crime involvement across generations: continuity, resilience and interventions

Dylan Drenk

Culture-dependent variables in eyewitness evidence in international criminal cases

Lea Echelmeyer

Identiteitsontwikkeling, Radicalisering en Onderwijs

Rébecca Franco

Racializing Frenchness: the regulation of interracialized intimacies in postcolonial France

Whitney de Haan

An intervention-based diagnostic instrument for assessing parenting potential in child protection cases

Rinke de Jong

Langetermijneffecten seksueel kindermisbruik

Robin Kranendonk

Verdachten met een LVB in het politieverhoor: risico’s van verhoormethoden voor de betrouwbaarheid van verklaringen

Berber Laarman

Bevorderend of belemmerend, de rol van juridische procedures in het geven van openheid na een medisch incident

Simone Luijk

Explaining continuity and change in corporate misconduct of major hazard corporations

Beatriz Mayans Hermida

Sanctions under the International Criminal Court’s Principle of Complementarity

Nawal Mustafa

Mixed race Intimacies in Postwar Britain: The Infinite Ambivalence of Race and Intimacy 

Tessa van der Rijst

‘Silence as Evidence’: The use of an accused’s claim to the right to remain silent in the appreciation of evidence and in the judicial decision of criminal law judges in Dutch national criminal courts

Arlette Schijns

Schadeverhaal van slachtoffers van strafbare feiten

Rieneke Stelma-Roorda

Levenstestamenten, geplaveide zekerheid of onverharde weg met valkuilen?

Andrea Tarchi

Whitened Italy: Regulating Mixture in the Italian Colonial Era

Fabienne Thijs

From extreme beliefs to actual violence: the missing link in radicalization research

Ellen Wiering

Regelovertreding in de chemische industrie

Andrea Zwart-Hink

Apologies in private law