Strafrechtelijke bewijsvergaring over grenzen vraagt om normatieve integratie

Banken die zich schuldig maken aan witwassen, het beramen van een terroristische aanslag of het hacken van gevoelige data. Allemaal vormen van georganiseerde criminaliteit die vragen om een geïntegreerde aanpak. Een aanpak die gekenmerkt wordt door een combinatie van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving, bevoegdheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten en transnationale samenwerking.

09-10-2018 | 11:53

In haar oratie Over grenzen bij bewijsgaring: Grondslagen voor geïntegreerde normering van strafrechtelijke bewijsvergaring beziet Marianne Hirsch Ballin wat de voorgestane geïntegreerde aanpak betekent voor de bewijsvergaring. Deze bewijsvergaring gaat over grenzen: over de grenzen van rechtsgebieden en over de grenzen van het eigen territoir heen. "Bewijsvergaring is een gezamenlijke taak voor meerdere autoriteiten geworden, nationaal en transnationaal', aldus Hirsch Ballin.

Criminaliteitsbestrijding en veiligheid zijn volgens Hirsch Ballin geen beleidsterreinen voor het strafrecht alleen. Steeds meer wordt gekozen voor een geïntegreerde aanpak: door inzet van bevoegdheden met een grondslag in verschillende rechtsgebieden en door intensivering van de internationale samenwerking en aanpak. Dit geldt speciaal voor de bestrijding van terrorisme, cybercrime, ondermijning en financieel-economische criminaliteit. Hirsch Ballin benadrukt verder in haar oratie dat deze grensoverschrijdende aanpak gepaard moet gaan met normatieve integratie. "Transnationaal gedeelde beginselen moeten bij het gebruik van bewijs in strafzaken een menswaardige strafrechtstoepassing kunnen verzekeren en hebben ook buiten het strafrecht betekenis. Normatieve integratie van de bewijsvergaring komt aan de effectiviteit van de aanpak ten goede en voorkomt dat een bres wordt geslagen in de waarborgfunctie van de normering".

Bekijk de agenda voor meer informatie over de Oratie  van Marianne Hirsch Ballin.