Zichtbare handen bij zelfregulering op markten

25-05-2018

15.45

Aula

Zichtbare handen bij zelfregulering op markten

prof.dr. A.R. Neerhof

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Oratie

Een belangrijke functie die overheden in de Europese Unie en in nationale staten vervullen is het stellen en handhaven van eisen aan goederen of diensten, zoals veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Overheden maken daarbij gebruik van afspraken die op markten worden gemaakt: door ondernemingen, in samenspraak met consumentenorganisaties en belanghebbenden op sociaal en milieugebied. Als overheden gebruik maken van normalisatie of certificering, gelden eisen van democratie, rechtsstaat, vrij handelsverkeer en vrije mededinging. Richard Neerhof stelt in zijn oratie onder andere de vraag wat dit betekent voor de praktijk.

Neerhof, hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder normalisatie, certificatie en accreditatie, doet onderzoek naar het gebruik van normalisatie en certificering voor de behartiging van publieke belangen, waaronder veiligheid en gezondheid. Hij stelt dat de afspraken die op deze markten worden gemaakt zijn neergelegd in technische normen afkomstig van normalisatie-instellingen of in beoordelingsschema’s die certificerende instanties toepassen. Als overheden gebruik maken van normalisatie of certificering, gelden eisen van democratie, rechtsstaat, vrij handelsverkeer en vrije mededinging. Wat betekent dat voor de praktijk? Zijn alle belanghebbenden bij normalisatie en certificering betrokken? Aan welke eisen met betrekking tot transparantie en rechtsbescherming bij de rechter zou daarbij moeten worden voldaan? Hoe kan worden voorkomen dat gezonde concurrentie op markten wordt beperkt?

Leerstoel
De leerstoel Bestuursrecht is ingesteld bij de afdeling staats- en bestuursrecht in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht. Neerhof doet vanuit deze positie onderzoek naar het gebruik van normalisatie en certificering voor de behartiging van publieke belangen, waaronder veiligheid en gezondheid.