Alumnimiddag Rechtsgeleerdheid 2016

Cursussen

Alumnimiddag Rechtsgeleerdheid, Notarieel en Fiscaal recht 2016

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid organiseert op vrijdagmiddag 1 april 2016 de jaarlijkse alumnibijeenkomst voor haar alumni van de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Fiscaal recht.

Programma
     

Sessie 1 (13.45 uur – 15.00 uur)

1. Mr. dr. Vivian bij de Vaate
Actualiteiten ontslagrecht 
2. Prof. mr. dr. Thomas Spijkerboer  
Europa, vluchtelingen en recht 
3. Prof. dr. Gareth Davies
De juridische problemen en gevolgen van een Britse keuze om de EU te verlaten  
4. Mr. drs. Bas de Mik
Aanstaande belastingplicht van gemeentes, provincies en andere publiekrechtelijke lichamen
5. Mr. dr. Sonja Meijer
De Nederlandse levenslange gevangenisstraf in het licht van het EVRM

Sessie 2 (15.30 uur – 16.45 uur)

6. Prof. mr. dr. Erik Lutjens/Prof. mr. dr. Herman Kapelle
Actualiteiten pensioenrecht 
7. Prof. mr. dr. Jan Struiksma
Wetenschappelijke integriteit 
8. Prof. dr. Jan Willem Sap
Godsdienstvrijheid en de oorlog met de vijanden van Europa 
9. Prof. mr. dr. Arno Akkermans
De opkomst van niet-financiele motieven en belangen in het aansprakelijkheidsrecht 
10. Prof. mr. dr. Masha Antokolskaia
Vechtscheidingen: Meer om over te vechten?
 
        
    
Sessie 1 (12.45 - 14.00 uur)

SprekerCursus
Vivan bij de VaateVivian bij de Vaate studeerde van 2006 tot 2011 Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarna volgde een aanstelling als docent onderzoeker bij de VU. In 2015 promoveerde zij op het ontslagprocesrecht. Daarnaast heeft haar onderzoek geleid tot verscheidene publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Zij is auteur van diverse arbeidsrechtelijke en procesrechtelijke commentaren en redactiesecretaris van Academie voor Arbeidsrecht en Arbeidsrechtelijke Annotaties. Sinds 2015 is zij universitair docent bij de VU en werkt zij een dag per week bij advocatenkantoor Baker & Mckenzie.Actualiteiten ontslagrecht
Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd door de Wet werk en zekerheid. In deze cursus zal aandacht worden besteed aan een aantal van de belangrijkste wijzigingen in het ontslagrecht, alsmede aan de eerste jurisprudentie op dit gebied.

Spijkerboer, ThomasThomas Spijkerboer is hoogleraar Migratierecht. Zijn huidige onderzoek gaat over een mensenrechtelijke benadering van het stijgende aantal migranten dat verdrinkt op de Middellandse Zee. Dit hangt nauw samen met de vluchtelingenproblematiek. Hij doet verder onderzoek naar gender en seksualiteit in het asielrecht; de rol van de rechter; en afgewezen asielzoekers die in Nederland blijven.Europa, vluchtelingen en recht
Europa wordt geconfronteerd met een groter aantal asielzoekers en vluchtelingen dan het in de afgelopen jaren gewend was. Dit vormt een stresstest voor de harmonisatie van het Europese asielrecht, die plaatsvond na de vorige verhoogde instroom van asielzoekers in de jaren negentig. Hoe doorstaat het Gemeenschappelijke Europese Asielsysteem (GEAS) de stresstest? Op welke punten faalt het GEAS, welke verbeteringen zijn mogelijk? Welke pragmatische opties biedt het vluchtelingenrecht voor de korte en de lange termijn?
Gareth DaviesGareth Davies is hoogleraar Europees recht aan de Vrije Universiteit. Hij was vroeger universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en een barrister in Londen. Zijn onderzoek gaat over de Europees interne markt en over EU constitutionele recht. Hij is co-auteur van Chalmers, Davies, en Monti, EU Law (Cambridge University Press, 2014, 3e editie).De juridische problemen en gevolgen van een Britse keuze om de EU te verlaten
Bas de MikBas de Mik studeerde internationaal recht en belastingrecht aan de UvA. Hij werkte bijna 25 jaar in diverse functies bij ABN AMRO Bank, laatstelijk als directeur internationale belastingen. Hij is als docent internationale belastingen verbonden aan de VU en werkt tegenwoordig als zelfstandig belastingadviseur.De aanstaande belastingplicht van gemeentes, provincies en andere publiekrechtelijke lichamen.
Publiekrechtelijke lichamen zijn in Nederland tot het einde van dit jaar niet belastingplichtig. Onder druk van de EU vond een fundamentele wetswijziging plaats. Met ingang van 2016 worden ook publiekrechtelijke lichamen belastingplichtig. Gemeenten worden geconfronteerd met substantiële fiscale lasten en administratieve verplichtingen.
Tijdens het college zullen we zien hoe de wetgever met een stelsel dat concepten uit de wet vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting combineert een systeem heeft neergezet dat veel hoofdbrekens kost voor lokale ambtenaren.
Sonja MeijerSonja Meijer is universitair docent straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is in 2012 gepromoveerd aan Tilburg University op haar proefschrift Openbaar ministerie en tenuitvoerlegging (Wolf Legal Publishers 2012). Daarvoor werkte zij bij het openbaar ministerie in Den Haag. Haar onderwijs en onderzoek richten zich met name op het strafprocesrecht en het sanctierecht. Op beide gebieden publiceert zij in diverse gerenommeerde vakbladen. Zij is een actief lid van het Forum Levenslang en kerngroeplid van Mens en Strafrecht. Sonja is daarnaast rechter-plaatsvervanger bij de sector strafrecht van de rechtbank Amsterdam.De Nederlandse levenslange gevangenisstraf in het licht van het EVRM
In de zaak van de Drentse roofmoorden door de broers R. weigerde de rechtbank Assen onlangs een levenslange gevangenisstraf op te leggen, omdat in de Nederlandse rechtspraktijk de mogelijkheid van gratie voor levenslang gestraften vrijwel niet wordt toegepast. De facto bestaat nauwelijks daardoor perspectief op verkorting van de straf. Deze praktijk staat volgens de rechtbank op gespannen voet staan met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Op grond waarvan is de rechtbank tot deze uitspraak gekomen? Hoe verhoudt de Nederlandse levenslange gevangenisstraf zich tot het EVRM? En hoe wordt de levenslange gevangenisstraf in andere Europese landen uitgevoerd? Op deze en andere vragen gaan we in het college uitgebreid in.  Sessie 2 (14.30 - 15.45 uur)

Erik Lutjens/Herman Kappelle
Actualiteiten pensioenrecht
Meer informatie volgt.

Jan StruiksmaJan Struiksma is hoogleraar bestuursrecht. Hij is auteur van het studieboek Het systeem van het ruimtelijke bestuursrecht. Verder zijn publicaties van hem verschenen in het Tijdschrift voor Bouwrecht. De laatste jaren concentreert hij zich op de methodologie van de rechtswetenschap. Naast zijn werk aan de universiteit was hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbanken te Utrecht en Amsterdam.
Op dit moment is hij voorzitter van het Instituut voor Bouwrecht en voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke integriteit van de VU.
Wetenschappelijke integriteit
Meer informatie volgt.
Jan Willem SapJan Willem Sap is universitair hoofddocent Europees recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar Europees recht aan de Open Universiteit te Heerlen. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde in 1993 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op Wegbereiders der revolutie. Calvinisme en de strijd om de democratische rechtsstaat, dat werd bekroond met de jhr. mr. A.F. de Savornin Lohmanprijs. In 2006 was hij lid van de Nationale Conventie. Hij schrijft over Europees constitutioneel recht.Godsdienstvrijheid en de oorlog met de vijanden van Europa
Europa heeft er eeuwen over gedaan om een compromis te vinden tussen het christendom en de Verlichting. Godsdienstvrijheid dient de vrede. Na de aanslagen in Parijs van 13 november 2015 zei premier Mark Rutte: ‘We zijn in oorlog met IS, en niet met de islam.’ Omdat Frankrijk gewapenderhand is aangevallen, rust op de overige lidstaten van de Europese Unie de plicht deze lidstaat met alle middelen bijstand te verlenen. Wat zijn de juiste maatregelen tegen religieus geïnspireerd terrorisme?

Arno AkkermansArno Akkermans is hoogleraar privaatrecht aan de VU. Hij is vooral werkzaam op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder de afwikkeling van letselschade. Zijn onderzoek is gericht op praktijkproblemen en wordt vaak verricht in samenwerking met partners uit de praktijk. Akkermans pioniert op het terrein van interdisciplinair en empirisch-juridisch onderzoek, en werkt veel samen met psychologen en geneeskundigen. De opkomst van niet-financiële belangen in het aansprakelijkheidsrecht
Uit onderzoek blijkt dat mensen die benadeeld zijn door een normschending, herstel van rechtvaardigheid vooral zoeken in niet-financiële remedies, zoals opheldering van de gang van zaken, erkenning van verantwoordelijkheid, het aanbieden van verontschuldigingen, het verbinden van consequenties en het voorkomen van herhaling. Waar financieel nadeel is geleden wil men doorgaans ook een fatsoenlijke schadevergoeding, maar hoe zwaar dat weegt ten opzichte van de andere remedies is afhankelijk van de omstandigheden. In het aansprakelijkheidsrecht is steeds meer plaats voor niet-financiële belangen.
Masha AntokolskaiaMasha Antokolskaia is afgestudeerd in de rechtswetenschap aan de Moskou Staatsacademie voor Recht (1986) en de Universiteit van Amsterdam (2000). Gepromoveerd in Moskou in 1988. Verhuisd naar Nederland in 1995. 1998 - 2005: Academieonderzoeker aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de UU. Sinds 2005 hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen- en familierecht, aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Lid van de Commission on European Family Law. Bestuurslid van de International Society of Family Law. Voornaamste onderzoeksinteressen: Europees en vergelijkend familierecht, empirical legal studies en relatie- en echtscheidingsrecht. 'Vechtscheidingen: Meer om over te vechten?'
Sinds de verschijning van het rapport van de kinderombudsman 'Vechtende ouders, het kind in de knel' in  2014 , trekt het fenomeen ‘vechtscheiding’ veel politieke en maatschappelijke belangstelling. Maar wat is eigenlijk een vechtscheiding? Hoe vaak komen vechtscheidingen voor? Klopt het dat het aantal toeneemt? En vooral: waarom vechten de ouders rond de scheiding? In deze cursus wordt vooral aandacht besteedt aan de invloed van de jongste ontwikkelingen om het gezags- omgangs- en verblijfsrecht op (de)escalatie van ouderlijke conflicten rond de scheiding.